รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ดังนี้

     – วท.ม.ธุรกิจการเกษตร (MAB)
     – วท.ม.เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (MAEAE)
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  21 เมษายน 2567
     - สมัครออนไลน์ : https://grare.eco.ku.ac.th
     - สมัครด้วยตนเอง: ห้อง EC1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โทร. 02-562-0232 ต่อ 301- 305, 081-553-0934

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 31 มกราคม 2567