ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ มก.

ประกาศเมื่อ: 30 กันยายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ รับสมัครนิสิตปริญญาโท

สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รับสมัครถึง 19 พ.ย. 64

บางเขน
15 ตุลาคม 2564
113
0
โครงการ ป.โท สำหรับผู้บริหาร เปิดรับนิสิตใหม่รุ่น 34

สม้ครถึง 5 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
27 กันยายน 2564
209
0
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับป.โท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

(ภาคพิเศษ) จนถึง 22 มิถุนายน 2564

บางเขน
16 มิถุนายน 2564
563
1