ที่อยู่ ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลการติดต่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0-2579-0113,  0-2942-8200-45
www@ku.ac.th
สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพี สาคริก
02-118-0100 ต่อ 8000
registrar@ku.ac.th
Kasetsart University International College (KUIC) Rapee Sagarik Building 6th floor
02-562-0985,  Internal line: 1190, 1191
กองวิเทศสัมพันธ์ Office of the University 10th Floor, Golden Jubilee Administration and Information Center
02-942 8171-2,  02-942 8858,  02-942 8683
fro@ku.th iad@ku.th
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
02-942-8445-9
fgra@ku.ac.th
สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
02-579-2419,  02-579-3485,  02-579-5091
แฟ็กซ์: 02-940-5926
ku@ku-alumni.org
สายตรงอธิการบดี สายตรงอธิการบดี
0-2942-8185,  0-2579-8888
hotline@ku.ac.th

แบบฟอร์มการติดต่อสอบถาม

แผนที่การเดินทาง