นิสิตและอาจารย์ วิศวฯโยธา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award

          นายชัยพร แก้วโต นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Best Paper Award ในสาขาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) สำหรับงานขุดใต้ดินระดับลึก (Developing Augmented Reality (AR) for Deep Excavation) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 (The 5th National KUSRC Annual Conference on The Digital Era) จัดโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยนายชัยพร ได้เข้ารับรางวัลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน สุปัตติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

อัลบั้มภาพ :
KUSRC2.jpg
ประกาศเมื่อ: 8 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์วิศวฯ เคมี ได้รับรางวัล

TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ประจำปี 2565

ปีพ.ศ. 2565
23 ธันวาคม 2565
38
0
นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022

ในการแข่งขันโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
128
0