นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น

          นายศิลา แย้มพุชชงค์ นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ: Physical Scienceในการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ จากผลงาน The Structural Investigation and Optical Properties of Cobalt Aluminate Pigments Derived from Thermal Decomposition of Mixed-Metal Nitrate Co-Crystals ในงาน ประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2565 (The 10th annual SLRI user meeting 2022: AUM2022) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ผลงานดังกล่าวมี ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 19 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์วิศวฯ เคมี ได้รับรางวัล

TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ประจำปี 2565

ปีพ.ศ. 2565
23 ธันวาคม 2565
38
0
นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022

ในการแข่งขันโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
128
0