หลักสูตรทั้งหมดในคณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์