หลักสูตรทั้งหมดในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(แยกเล่ม) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน(แยกเล่ม) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(แยกเล่ม) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(แยกเล่ม) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(แยกเล่ม) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (แยกเล่ม) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี (แยกเล่ม) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์