English 
     หน้าแรก > การเข้าศึกษา
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 (ระดับปริญญาตรี)
>
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ คณะเกษตร (Tropical Agriculture International Program) ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 รอบ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 19 มีนาคม 2553
>
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการขยายโอกาส “ทายาทเกษตรฯ” ประจำปีการศึกษา 2553 รับสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552
>
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนดีเด่นภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2553 รับสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552
>
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 รับสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552
โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 (โครงการรับตรง)
>
รับสมัครและสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2552
>
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตร มก. ประจำปีการศึกษา 2553 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2552
>
รับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ เข้าศึกษาใน มก. โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2552
>
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552
>
โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2553 โดยวิธีรับตรง สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2552
 
ข่าวการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 (ระดับปริญญาเอก-โท และประกาศนียบัตรบัณฑิต)
>
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 25 เมษายน 2553
>
โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) รับสมัครนิสิต M.B.A รุ่นที่ 10 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 มกราคม 2553
>
โครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร เปิดรับสมัคร 5 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2553
>
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโลกาภิวัตน์ศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2553
>
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ รับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจ-การเกษตร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 31 มีนาคม 2553
>
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553
>
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 14 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 มกราคม 2553
>
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (ภาคพิเศษ) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่รุ่นที่ 7/2553 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-28 มีนาคม 2553
>
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโทสาขาวิชานวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) สมัครได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553
>
โครงการ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2553
>
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิต Executive MBA รุ่นที่ 22 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2552
>
โครงการปริญญาโทสาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 8 รับสมัครตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2552 - 31 มกราคม 2553
>
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา โลกาภิวัตน์ศึกษา (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552
>
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาเอก-โท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
>
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาคปกติ) ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
>
โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553
>
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2553
 
ข่าวการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 (ระดับปริญญาตรี)
>
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ คณะเกษตร (Tropical Agriculture International Program) กำลังเปิดรับสมัครนิสิต รอบ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2552
>
คณะเศรษฐศาสตร์ มก. เปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ สมัครถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00 - 15.00 น. ห้อง 5212 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5791544 ต่อ 5602 , 5303
>
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2552
>
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตร
>
โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครเข้าศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 พฤษภาคม 2552
>
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (โดยวิธีรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2552 รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 28 เมษายน 2552-วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552 ยกเว้นวันอาทิตย์และวันที่ 5,8,11 พฤษภาคม 2552
>
โครงการหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อ โดยวิธีรับตรง เปิดรับสมัครถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552
>
โครงการ ปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาสาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครเพิ่มเติม
>
โครงการวิศวกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนเปิดรับสมัครถึงวันที่ 6 มีนาคม 2552
>
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตร รับสมัคร 11 สิงหาคม - 3 พฤศจิกายน 2551
>
คณะประมงเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการรับนิสิต  (โดยวิธีรับตรง) คณะประมง ประจำปีการศึกษา 2552 รับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2551
>
โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552
>
รับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552
>
รับเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ พสวท. ประจำปี 2552 รับสมัครถึง 17 ต.ค. 2551
 
ข่าวการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 (ระดับปริญญาโท-เอก)
>
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่สิงหาคม - กันยายน 2552
>
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับนิสิตใหม่รุ่นที่ 8 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 9 สิงหาคม 2552
>
โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5 ขยายเวลา เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 10- 31 สิงหาคม 2552
>
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะเกษตร รับสมัครนิสิตปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 25 กันยายน 2552
>
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กำลังรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม
>
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 13 ปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2552
>
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กำลังรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2552
>
โครงการปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ เปิดรับปริญญาโทรอบ 2 จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันนี้ - 13 พฤษภาคม 2552
>
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เปิดรับปริญญาโทรุ่นที่ 8 และปริญญาเอก รุ่นที่ 4 รอบ 2 จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 มีนาคม 2552
>
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (สำหรับวิศวกรอาชีพระดับบริหาร) ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2551 - 28 มีนาคม 2552
>
โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เปิดขายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2552
>
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 10 เมษายน 2552
>
คณะเกษตร เปิดรับสมัครบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ( หลักสูตร Non course work Program ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) สาขาเกษตรเขตร้อน ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มีนาคม 2552
>
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดลพบุรี เปิดขยายเวลาสำหรับการรับสมัครนิสิตรุ่นที่ 9 เพิ่มเติม จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
>
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เปิดรับปริญญาโทรุ่นที่ 8 และปริญญาเอก รุ่นที่ 4 จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 มีนาคม 2552
>
โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2552 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รับเฉพาะแผน ข. (ไม่มีวิทยานิพนธ์) ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2552
>
โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 24 เมษายน 2552
>
โครงการปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 5 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2552
>
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2551 - 22 มีนาคม 2552
>
โครงการบัณฑิตศึกษาวิชานวัตกรรมอาคาร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 - 31 มกราคม 2552
>
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ หน่วยการเรียนการสอนจังหวัดลพบุรี จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 9 สิงหาคม 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2552
>
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2551 - 29 มกราคม 2552
>
โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2552
>
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
>
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตร "Ex-MBA" รุ่นที่ 21 รับสมัคร 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2551
 
ข่าวการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี)
>
หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ มก. กำแพงแสน เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยใช้คะแนน Admission
>
โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตในสาขา การจัดการ  การเงิน  การตลาด  ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว  การบัญชีบริหาร การจัดการโลจิสติกส์
เปิดรับสมัครถึง 25 เมษายน 2551 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่ 038-352381
>
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิต 300 คน
> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2551 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และหลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน
>
โควต้าพิเศษเพิ่มเติม 2551 หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) กว. เครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 20 คน สมัครวันนี้-22 ก.พ. 51 วันสอบ 23 ก.พ. 51 โทร. 034-351-896 , 081-696-9680
> ปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ กำแพงแสน เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยตรง ประจำปีการศึกษา 2551
> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับผู้จบ ม6., ปว.ช.,ปว.ส. หรือ ป.ตรี เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี สาขาวิศวฯ ไฟฟ้า และสาขาวิศวฯ โยธา ภาคพิเศษ
>
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิด รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2 สาขา คือ วท.บ. (การจัดการการบิน) และ วท.บ. (เทคโนโลยีการบิน)
>
คณะประมง เปิดรับนิสิต(รับตรง)
>
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เข้าศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า
>
โครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
> รับสมัครและคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ พสวท. ประจำปี 2551 รับสมัครถึง 19 ต.ค. 50
>
รับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปี 2551
 
ข่าวการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาโท)
>
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 6 (ภาคปลาย) ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 20 ก.ย. 51
>
โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร คณะเกษตร ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 16 กันยายน 2551
>
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (SLUSE) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ได้ขยายเวลาการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2551 ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.30 น. ยกเว้นวันพุธ สนใจติดต่อ 02-9428932-33 หรือ http://sluse.ku.ac.th
>
โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร คณะเกษตร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 8 ส.ค. 51
>
โครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 (รุ่น 10)
>
โครงการปริญญาโทโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารฯ ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551
>
โครงการปริญญาโทการบัญชี รับสมัครนิสิตหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ เปิดรับสมัคร มกราคม - กุมภาพันธ์ 2551
>
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์ เปิดรับสมัครถึง 27 เมษายน 2551
>
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชา วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร เปิดรับสมัครถึง 29 มีนาคม2551
>
โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำปี 2551
>
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในรุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2551  วันนี้ - 4 มกราคม 2551 หรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.kimba.ku.ac.th
>
เปิดขายใบสมัคร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2551
>
เปิดขายใบสมัคร หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม มหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2551
>
โครงการปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อ ปี 2551
>
โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร
 
ข่าวการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 (ระดับปริญญาตรี)
>
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยวิธีรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2550
ในระหว่างวันที่ 18-23 พ.ค. 50
>
คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ วิทยาเขต กำแพงแสน เปิดรับสมัครระดับนิสิตปริญญตรี ประจำปี 2550
>
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับตรง 240 คน
> คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์
> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับผู้จบ ม6., ปว.ช.,ปว.ส. หรือ ป.ตรี เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี สาขาวิศวฯ ไฟฟ้า และสาขาไอที ภาคพิเศษ
> โครงการปริญญาโทสาชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาการสือสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ (International Graduate Program in Development Communication) ประจำปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 5 เมษายน 2550
> ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน เรียกสำรองเพิ่มเติม รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ในคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2550
> โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รับตรง สาขาการเงิน การจัดการ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ  การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว การบัญชีบริหาร การจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2550
> ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรนิกส์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2550
> ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการการบิน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน ประจำปีการศึกษา 2550
> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับผู้ที่มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2550 จำนวน 174 คน
> คณะวิทยาศาสตร์ มก. เปิดสอบคัดเลือก นร. เพื่อรับทุน โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความาสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   (พสวท.)
 
ข่าวการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 (ระดับปริญญาโท)
> โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนิสิตในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาธุรกิจการเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550
> โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ประจำปี 2550
> โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร รับสมัคร EXECUTIVE MBA รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2550
> โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2550
> โครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2550
> ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกองทัพอากาศ (โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ) เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขา วิศวกรรมการบินและอวกาศ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2550
> บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2550
> กำหนดการรับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550 โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
   สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 
ข่าวการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 (ระดับปริญญาเอก)
> โครงการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
 
 
ข่าวการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549
 
> โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับนิสิตใหม่
> ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
> ม.เกษตรฯ รับโควต้านักกีฬา 171 คน
> ม.เกษตรฯ รับนิสิตปี 49 ทั้งตรงและแอดมิชชัน จำนวน 12,100 คน
> การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2549
 
ตารางสรุปเอนทรานซ์ระบบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2549
 
 
รายละเอียดการรับเข้าศึกษา
>
ปริญญาตรี
>
บัณฑิตศึกษา
>
หลักสูตรนานาชาติ (International Degree Programs)
>
สถาบันสมทบ
 
ข้อมูลทั่วไป
 
>
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขึ้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2548
>
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี แยกตามคณะ
>
การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

> กองบริการการศึกษา
> กองกิจการนิสิต
> สำนักทะเบียนและประมวลผล
> บัณฑิตวิทยาลัย

 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : December 29, 2009