English 
     หน้าแรก > งานวิจัย
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

งานวิจัย
 
>
ระบบฐานข้อมูลทางการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ระบบผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
 
>
ฐานข้อมูลการตีพิมพ์
    ระบบฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการในรูปวารสารวิชาการ
 
>
KU JOURNAL

    วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์
 
>
เกษตรศาสตร์นำไทย
    สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ผลิตรายการ เกษตรศาสตร์นำไทย ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ หากพลาดการติดตามชม
    ในการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ ในรูปแบบ Real VDO ได้ที่นี่
 
>
ข่าวงานวิจัย มก.
    ผลงานวิจัยของนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
>
นิทรรศการนวัตกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
>
สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
>
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
>
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
>
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (สคพอ)
>
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
>
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
>
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ (สวพป)
>
ศูนย์พัฒนาถ่ายทอดและเทคโนโลยี รัฐร่วมเอกชน (ศรอ.)
>
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร
>
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค (Cowboy Land)
>
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
>
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : December 18, 2009