Kasetsart University Webmail

Main Page of Kasetsart University

KPS Campus SRC Campus ChalermPrakiat Sakonnakhon Campus Supanburi Campus Lopburi Campus Krabi Campus

ข้อมูลทั่วไป
การบริหาร
หน่วยงาน
วิชาการ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร
สมาคมศิษย์เก่า
ข่าวและกิจกรรม
บริการคอมพิวเตอร์
นานาสาระ
ห้องสมุด

KU-GREEN :
ภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง

รศ.ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม

มันสำปะหลัง พืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย และเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรกว่า 3 ล้านคน แต่มักประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำและไม่มีเสถียรภาพถ เนื่องจากหัวมันสำปะหลังส่วนใหญ่นำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เพิ่มมูลค่าได้จำกัด และขาดเทคโนโลยีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มชนิดอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่มากกว่า ทำให้มันสำปะหลังกลายเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ที่ทุกรัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณกอปรกับสหภาพยุโรปผู้นำเข้ารายใหญ่มันเส้นและมันอัดเม็ดของไทย ได้ประกาศปฏิรูปนโยบายเกษตรร่วม (The Common Agricultural Polocy Reform) ทำให้ปริมาณส่งออกและราคามันสำปะหลังแปรรูปลดลงและอนาคตปัญหานี้จะรุนแรงยิ่งขึ้น
ชีวิตประจำวันและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนทั่วไปในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ภาชนะบรรจุอาหารเพิ่มมากขึ้น และบางครั้งใช้มากเกินความจำเป็นการกำจัดภาชนะบรรจุพลาสติกและโฟมหลังการใช้งานได้สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงทำให้หลายประเทศออกกฎหมายด้านการจัดการวัสดุและภาชนะบรรจุหลังการใช้งานและออกกฎหมายห้ามใช้ภาชนะบรรจุพลาสติกและโฟม บรรจุอาหารพร้อมบริโภคและอาหารกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างสูงต่ออุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน จึงได้สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการแปรรูปมันสำปะหลังเป็นวัสดุและภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สำหรับบรรจุอาหารพร้อมบริโภคและอาหารกึ่งสำเร็จรูป เพื่อใช้ทดแทนภาชนะบรรจุพลาสติกและโฟม เป็นการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ช่วยแก้ปัญหามันสำปะหลังล้นตลาดและราคาตกต่ำ ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม รัฐบาลสามารถประหยัดงบประมาณ ที่ใช้ในการจัดการขยะดังกล่าว และภาชนะบรรจุหีบห่อสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลังนี้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศสูงมาก สามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้เพิ่มขึ้นเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

ิสิทธิบัตร และรางวัล

ผลงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปมันสำปะหลังเป็นวัสดุและภาชนะบรรจุย่อยสลาย ได้ทางชีวภาพ ได้รับสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ยื่นจดสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (US-Patent) แล้ว
ภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลังได้รับรางวัล Hith Potential in EU Market จาก Non Food Private Label (NEPL) ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างงานนิทรรศการ BRUSSELS EUREKA 2000: The 49th World Exhibition of Innovation Research and New Technology ณ กรุงบัสเซลล์ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2543

ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN :

ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN เป็นภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง ผลิตโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นภาชนะบรรจุคงรูป มีฟองอากาศกระจายภายในเนื้อวัสดุ ลักษณะคล้าย โฟมพลาสติกใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารพร้อมบริโภคและอาหารกึ่งสำเร็จรูปแบบใช้ครั้งเดียว (Single use หรือ Disposable package) ผลิตเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค ตัวอย่างได้แก่ - ชาม 600 มิลลิลิตร - ถ้วย 280 มิลลิลิตร - จานเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว - จานเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว - ถ้วยทรงสูง 500 มิลลิลิตร - ถ้วยทรงสูง 250 มิลลิลิตร - ถ้วยกาแฟ 150 มิลลิลิตร - ถาดสี่เหลี่ยมทรงตื้น - ถาดสี่เหลี่ยมทรงลึก - กล่องอาหารหรือ Lunch Box - ชาม 400 มิลลิลิตร พร้อมฝาปิดล็อค - ถาดอาหาร 3 หลุม

การใช้งานผลิตภัณฑ์ KU-GREEN

ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN เป็นภาชนะบรรจุเหมาะสมกับการบรรจุอาหารโดยตรง ทั้งอาหารพร้อมบริโภคและอาหารกึ่งสำเร็จรูป เพื่อการใช้ครั้งเดียวสามารถบรรจุได้ทั้งอาหารแห้ง อาหารเลว อาหารเย็น และอาหารร้อนและสามารถใช้อุ่นอาหารในตู้อบไมโครเวฟได้ ตัวอย่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ KU-GREEN
- ธุรกิจอาหารพร้อมบริโภค อาหารจานด่วน หรือ Fast Food
- ธุรกิจอาหารพร้อมบริโภค จัดส่งถึงบ้าน
- อุตสาหกรรมอาหาร อาหารกึ่งสำเร็จรูปเช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
- โรงอาหารในสถาบัน โรงงาน บริษัท หรือหน่วยงานต่าง ๆ
- โรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ต้องแยกอาหารเป็นสัดส่วน
- สถานที่ท่องเที่ยว อุทยาน วนอุทยาน ชายทะเล
- สนามกีฬา สถานที่จัดการแสดง การประชุม/สัมมนา
- บริการอาหารบนเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร เรือโดยสาร
- ร้านอาหารริมบาทวิถี หาบเร่ แผงลอย

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN ยังเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องแยกภาชนะบรรจุอาหารให้เป็นสัดส่วน เนื่องจากเหตุผลทางศาสนา และสุขอนามัย การใช้ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN จะช่วยลดภาระ ทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาให้ผู้ประกอบการ ในการจัดเก็บและทำความสะอาดภาชนะบรรจุแบบเดิมที่ใช้

KU-GREEN ปลอดภัย ไร้ขยะ :

ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN ผลิตจากวัตถิดิบชีวภาพเป็นส่วนใหญ่ และสารแต่งเติมที่อนุญาตให้ใช้ใน อุตสาหกรรมอาหารและยา ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN จึงเป็นภาชนะที่ปลอดภัยใช้สัมผัสอาหารได้โดยตรง ปราศจากอันตรายจากสารเคมีหรือสารอื่น ๆ ที่อาจเคลื่อนย้ายจากภาชนะเข้าไปปนเปื้อนอาหารซึ่งเป็นปัญหาที่มักพบในกรณีที่ใช้ภาชนะบรรจุพลาสติกบางประเภท
ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพเป็นหลักเมื่อเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ KU-GREEN หลังการใช้งาน อย่างเป็นระบบจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น ใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร สัตว์ หรือนำไปทำปุ๋ยหมัก จึงไม่มีขยะเหลือทิ้งให้เป็นภาระต้องนำไปกำจัดอีก อนึ่งหากไม่มีการเก็บรวบรวม นำมาใช้ประโยชน์อีกผลิตภัณฑ์ KU-GREEN ที่ทิ้งไปจะย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ โดยไม่ก่อนให้เกิด มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

โรงงานต้นแบบ :

อาคารโรงงานต้นแบบ KU-GREEN ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กำลัง การผลิตประมาณ 12,000 ชิ้นต่อวัน


Copyright (C) 2002. Kasetsart University
Revised : June, 2002
Contact Webmaster of Kasetsart University