English 
     หน้าแรก > ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

 
     
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
 
 
     
บริการห้องสมุดออนไลน์
ฐานข้อมูลออนไลน์
> ฐานข้อมูลทั้งหมด (A-Z) > ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเอง
> หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ > ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) โครงการ ThaiLIS
> วารสารอิเล็กทรอนิกส์ > ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) โครงการ ThaiLIS
> ฐานข้อมูลตามสาขาวิชา > ฐานข้อมูลทดลองใช
> วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ > แบบประเมินการใช้ฐานข้อมูล
   

บริการออนไลน์

   
 > Virtual Tour > e-Request  
> สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด > ปรึกษาการใช้ฐานข้อมูล  
> ยืมต่อด้วยตนเอง > ลงทะเบียนโปรแกรมสอนการรู้สารสนเทศ  
> จองหนังสือ > ลงทะเบียนจองใช้อินเทอร์เน็ตและEdutainment
> Service Delivery  > ลงทะเบียนจองใช้ห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม  
> Research Tool     
   
ระบบสารสนเทศ  
   
การเรียนการสอนและงานวิจัย
งานบริหาร
บริการทั่วไป


> ระบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา
> ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
> ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน MaxLearn
> ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> ระบบประเมินการเรียนการสอน
> ระบบสารสนเทศนิสิต
>
ฐานข้อมูลการตีพิมพ์

> ระบบเสนอและปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา
>
ระบบสืบค้นหลักสูตรและรายวิชาระดับปริญญาตรี
> สารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำ
>
ระบบเกรดออนไลน์
> ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย
> ระบบความพึงพอใจของนิสิตต่อ มก.
> ระบบบริการวิชาการ


>
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์

> ระบบบัญชีสามมิติ
> ระบบสำนักงานสารบรรณ
> ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (จดหมายเวียน)
> ระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
สำหรับผู้บริหาร

> ข้อมูลนามานุกรม
> ระบบเชื่อมโยงรหัสข้อมูลกลาง มก.
>
ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
>
KU Web Portal
> ตรวจสอบเวลาเข้าใช้โมเด็ม
> ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้
> Edutainment
> เครือข่ายไร้สาย
> ปฏิทินกิจกรรม มก.
> บริการดาวน์โหลดโปรแกรมกำจัดไวรัส
> บริการเว็บเมล์
> บริการอัพเดทระบบปฏิบัติการวินโดว์
> บริการโปรแกรม Antivirus Eset Smart Security      
   
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : September 2, 2009