English 
     หน้าแรก > บุคลากร > จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัย
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัย
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่นิสิต โดยได้มีการกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบรรจุในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. 2541 ต่อมาได้มีการเพิ่มเติมและประกาศใช้จรรยาบรรณของอาจารย์มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นมติเห็นชอบร่วมกันจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 25443 โดยบรรจุไว้ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) เพื่อให้อาจารย์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

ต่อมาในปี 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์โดยได้มีการยกร่างจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ เพื่อขอความคิดเห็นจากคณะและวิทยาเขตต่าง ๆ และนำมาพิจารณาร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2549 และได้สรุปเป็นจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนวปฏิบัติและดัชนีที่สอดคล้องกับบริบทและครอบคลุมพันธกิจ 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2549 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549

จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ข้อ ประกอบด้วย

  1.   อาจารย์พึงดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ บุคคลทั่วไปและสังคม
  2.   อาจารย์พึงสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมอย่างเต็มความสามารถ ช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็นธรรม
  3.   อาจารย์พึงปฏิบัติตนและหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติด้วยความเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
  4.   อาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
  5.   อาจารย์พึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการบนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรม ไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด
  6.   อาจารย์พึงเป็นนักวิจัยที่มีจริยธรรมและพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อศาสตร์และสังคมโดยส่วนรวม
  7.   อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร สามัคคี ส่งเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
  8.   อาจารย์พึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  9.   อาจารย์พึงให้บริการวิชาการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ
  10.   อาจารย์พึงปฏิบัติ อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย
 
ที่มา : รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา วันที่ 17 ตุลาคม 2549

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : October 30, 2006