ประวัติความเป็นมา

   การจัดตั้งคณะประมง                                การแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน

   สถานที่ตั้ง                                                 จำนวนอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที

   จำนวนนิสิต                                               การสอนและหลักสูตร คณะประมง

   ห้องสมุด ห้องสมุดคณะประมง                   พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและเครื่องมือประมง

   สถานีฝึกนิสิต คณะประมง                         จำนวนบัณฑิต                                   Fisheriesการจัดตั้งคณะประมง

การจัดตั้งคณะประมงมีขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีพ.ศ.2486   รัฐบาล(จอมพลป.พิบูลสงคราม) ได้เห็น
ความสำคัญของการเกษตรจีงได้ปรับปรุงและรวมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนกับโรงเรียนวนศาสตร์เข้าด้วยกัน ตั้งเป็น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2486  ดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 60  ตอนที่ 7  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486  
ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยด้วย  และได้แบ่งสาขาการศึกษาออกเป็น 4 คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตร์  
คณะสหกรณ์  คณะวนศาสตร์  และคณะประมง  โดยมีการจัดการศึกษาเป็นหลักสูตร 5 ปี(สำหรับปริญญาตรี) 
และ 3 ปี (สำหรับอนุปริญญา)

                                                                                                                               Fish


การแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน

การแบ่งส่วนราชการ เมื่อเริ่มจัดตั้งคณะประมงแบ่งออกเป็นแผนกวิชา 4 แผนก คือ

ในปี พ.ศ.2495 ได้โอนแผนกวิชาชีววิทยา ใปอยู่ในคณะเกษตร จึงทำให้เหลือแผนกวิชา เพียง 3 แผนกวิชา จนกระทั่งปี พ.ศ.2502 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ย้ายสังกัดไปขึ้น ต่อสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะ
ในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2509 (ราชกิจจนุเบกษา เล่ม83 ตอน22 มีนาคม 2539) ในครั้งนั้นคณะประมง ประกอบ ด้วย 4 แผนกวิชา คือ

ต่อมามีการปรับปรุงและขยายงานสอนให้ครอบคลุมอย่างกว้างขวางและสมบูรณ์ยิ่งขื้น จีงได้เปลี่ยนชื่อสายงานสอนจาก "แผนกวิชา"เป็น "ภาควิชา" แล้วเพิ่มภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล    ดังนั้น ในปี พ.ศ.2511 คณะประมงจึงมีภาควิชา
รวมเป็น 5 ภาควิชา คือ

     ปี พ.ศ.2515   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ย้ายสังกัดจากสำนักยกรัฐมนตรีไปขื้นอยู่กับทบวงมหาวิทยาลัยและ
คณะประมงก็ยังคงมีภาควิชา 5 ภาควิชาดังกล่าว จนถึงปัจจุบัน     การบริหารงานในระยะแรกก่อตั้ง    ศาสตราจารย์บุญ  
อินทรัมพรรย์  ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมงได้รับหน้าที่กำกับดูแลคณะประมงในฐานะคณบดีคณะประมง 
อีกตำแหน่งหนึ่ง จนถึงปี พ.ศ.2505  ต่อจากนั้นท่านศาสตราจารย์โชติ  สุวัตถิ  จึงดำรงตำแหน่ง สืบแทนจนครบเกษียณ
อายุราชการ  ในปี พ.ศ.2509   ซึ่งระยะนั้นยังไม่มีวาระดำรงตำแหน่งแต่อย่างได ต่อมาจึงได้เริ่มมีวาระการดำรงตำแหน่ง
ของคณบดีคณะประมง โดยกำหนดให้คราวละ 4 ปี
          รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีตามลำดับตั้งแต่เริ่มตั้งคณะประมง เรียงลำดับได้ ดังต่อไปนี้


สถานที่ตั้ง

เดิมคณะประมง มีที่ทำการประกอบด้วยห้องทำงาน ห้องเรียน2ห้องและห้อง ปฏิบัติการ 1 ห้อง จนกระทั่งปี พ.ศ.2504   คณะประมงได้รับเงินงบประมาณเติมอาคารออกไปทำให้มีเนื้อที่ใช้สอยมากขึ้น 
โดยสามารถจัดให้มีพื้นที่เสริมงานสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยซึ่งได้แก่ห้องอ่านหนังสือหรือห้องสมุด 
และห้องพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและเครื่องมือประมงซึ่งอาคารทีได้รับการต่อเติมนั้นได้รับการตั้งชื่อว่า
"
ตึกพลเทพ" โดยตั้งขึ้นตามชื่อ ของเจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) เสนาบดี
กระทรวงเกษตราธิการ ในรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6
         
             
ปี พ.ศ.2522  คณะประมงได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกคณะประมงปัจจุบัน  (อาคารตรงข้ามกับคณะเกษตร) ซึ่งมีเนื้อที่ใช้สอยค่อนข้างจำกัด ดังนั้น ในปี พ.ศ.2529 คณะประมงจึงได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารปฏิบัติการ
โรคสัตว์น้ำ (อาคารชั้นเดียว)         และในปี พ.ศ.2530  ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคาร 2 ชั้น  ขึ้นเพื่อเป็นที่
ทำการของภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง  ปี พ.ศ.2533-36 คณะประมงต้องรับผิดชอบกับจำนวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้งบประมาณต่อเนื่องเพื่อสร้างตึกใหม่ขึ้น  ในบริเวณพื้นที่ไกล้กับภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ( หลังตึกสำนัก-
งานพลังปรมาณูเพื่อสันติ) สำหรับเป็นที่ทำการของภาควิชาการจัดการประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                                                                                                                               Fish


จำนวนอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

คณะประมงแต่เดิมมีอาจารย์ประจำเพียง 2 คน มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ อีกประมาณ 5 คน จนบัดนี้คณะประมงมีอาจารย์   รวม 60 คน ข้าราชการ 33 คน และลูกจ้างประจำ 45 คน

                                                                                                                               Fish


จำนวนนิสิต

เมื่อเริ่มมีการสอนขั้นปริญญาตรี มีนิสิต 16 คน ปัจจุบันมีนิสิตปริญญาตรี 806 คน และนิสิตปริญญาโท 160 คน

                                                                                                                               Fish


การสอนและหลักสูตร คณะประมง

คณะประมงเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรด้านประมง ในช่วง4 ปีแรก ของการก่อตั้ง คือ ตั้งแต่ พ.ศ.2486-2490 นั้น คณะประมงมีการสอนหลักสูตร 3 ปี อาจารย์ที่สอนส่วนใหญ่เป็นข้าราชการของกรมประมง ระยะนั้นผู้จบการศึกษาจะได้รับอนุปริญญา และเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้เข้ารับราชการในกรมประมงทั้งหมด ต่อจากนั้น
มาจนถึงปี พ.ศ.2496 ได้หยุดทำการสอน ระยะหนึ่ง เนื่องจากไม่มีนิสิตเลือกเรียนในคณะประมง จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2497 คณะประมงได้ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม่โดยปรับปรุงเป็นหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี รับจากนักเรียนทั่วไปและหลักสูตร
ปริญญา 5 ปี  ซึ่งรับผู้ที่จบอนุปริญญาประมง และเกษตร เข้าศึกษาต่อถึงขั้นปริญญาตรี            ผู้จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีจะได้รับปริญญาการประมงบัณฑิต (กม.บ.) สำหรับรุ่นแรกนั้นจบในปี พ.ศ.2499 หลักสูตรขั้นปริญญาตรี (5 ปี) นั้น นิสิตจะได้เรียนทั้งวิชาที่เป็นพื้นฐานของวิาชีพและวิชาชีพ   ตามที่กำหนดเหมือนกัน
ทุกคนในระยะนั้น  วิชาภาษาอังกฤษถูกกำหนดให้เรียนทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร  จึงทำให้นิสิตต้องเรียนภาษา
อังกฤษถึง 10 วิชา และในชั้นปีที่ 5   นิสิตต้องทำวิทยานิพนธ์และ มีการฝึกงานภาคสนาม โดยได้รับความร่วมมือและ
เอื้อเฟื้อจากข้าราชการของสถาบัน ต่าง ๆ  ของกรมประมง ช่วยฝึกสอนให้
           พ.ศ.2506  คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดนโยบายให้การศึกษาขั้นปริญญาตรี  ต้องใช้เวลา
ศึกษาปกติไม่เกิน  4  ปี   คณะประมงจึงปรับปรุงหลักสูตรโดยตัดวิชาวิทยานิพนธ์ออก ลดจำนวนวิชาภาษาอังกฤษลง
ปรับปรุงวิชาพื้นฐานและวิชาชีพให้มีเนื้อหาครบถ้วนในระยะ 4 ปีที่นิสิตศึกษา และมีวิชาที่เปิดสอนเพิ่มเติมให้นิสิตเรียน
เป็นวิชาเลือกได้ ส่วนการฝึกภาคสนามกำหนดไว้ 200 ชั่วโมง บัณฑิตที่จบหลักสูตร 4 ปี รุ่นแรกคือ บัณฑิตที่จบในปี  
พ.ศ.2510 ซึ่งได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง), B.Sc.(Fisheries) และในปีเดียวกันนี้ก็มีบัณฑิตประมง
ที่จบการศึกษา รุ่น 5 ปี รับปริญญาการประมงบัณฑิต (กม.บ.)อีกด้วย
           ปีการศึกษา 2512-13   คณะประมงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้นิสิตเลือก เรียนวิชาในภาควิชาต่างๆ เป็น
สาขาวิชาเอก โดยที่ 2 ปีแรก เรียนเหมือนกันทุกคนในชั้นปีที่ 3 และ 4  จึงแยกกันไปเรียนใน5สาขาวิชาตามความสนใจ
การฝึกภาคสนามระหว่างปิดภาคเรียนก็ฝึกตามแหล่งที่มีงานตรงกับสาขาวิชาที่เลือกเรียน และในปี พ.ศ.2514  จึงมี
บัณฑิตที่แยกเรียนสาขาวิชาเอกจบหลักสูตร เป็นรุ่นแรก ส่วนชื่อปริญญา คงเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต(ประมง)
เหมือนเดิม
           หลักสูตรขั้นปริญญาโท เริ่มเปิดรับนิสิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 เป็นต้นมา   ใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ปี   ผู้จบ
การศึกษาในระดับนึ้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง),วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง),
M.S.(Fisheries Science) ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ผู้จบการศึกษาได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) M.S. (Aquaculture)

                                                                                                                               Fish


ห้องสมุด ห้องสมุดคณะประมง

ห้องสมุดคณะประมงเป็นห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าเอกสารได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่อยู่ที่ตึกพลเทพ (พ.ศ.2509)  แล้ว 
เมื่อย้ายมาอยู่ที่ตึกในปัจจุบัน (ตรงข้ามคณะเกษตร)  ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 95 ตารางเมตร  คณะประมงยังคงให้
บริการหนังสือตำราทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมประมาณ 3000 เล่ม   วารสารประมาณ 450 รายการ ผู้ใช้ห้องสมุดนอกจากเป็นนิสิตและอาจารย์คณะประมงแล้วยังมีนิสิตของคณะอื่นและบุคคลภายนอกมาใช้บริการด้วย
นอกจากนี้คณะประมงยังจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการออกเผยแพร่บริการ สำหรับนิสิต บุคคลทั่วไป และผู้สนใจตลอดมา
ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการส่วนราชการ วิทยาลัยและโรงเรียนต่าง ๆ ที่ติดต่อขอมาอีกด้วย

                                                                                                                               Fish


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและเครื่องมือประมง

คณะประมงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นในปี พ.ศ.2500 พิพิธภัณฑ์นี้เป็นที่เก็บรักษาตัวอย่างปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ ที่สำคัญคือ ตัวอย่างปลาของ Dr. Hugh M. Smith ผู้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาและเป็นที่ปรึกษาของกรมประมง ซึ่งท่าน
ได้สำรวจและเก็บรวบรวมวิเคราะห์ไว้เป็นเวลานานกว่า 50 ปีมาแล้ว  นอกจากนั้นยังเก็บตัวอย่างสัตว์และพืชน้ำ
โดยเฉพาะสาหร่ายที่คณาจารย์ของคณะได้เก็บรวบรวมศึกษาและวิเคราะห์และทำเป็นเครื่องมืออ้างอิงไว้ให้ด้วย  
พิพิธภัณฑ์นี้เสริมสร้างความรู้ให้แก่นิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งยังจัดทำเอกสารวิชาการประมง 2 ฉบับเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเป็นครั้งคราวกับสถาบันต่าง ๆ  ตั้งแต่ระยะแรกของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ จนถึงปัจจุบัน ได้แก่เอกสาร
2 ฉบับ คือ
      1.Kasetsart University Fishery Research Bulletin. ISSN 0125-796X.
     2.Notes From Faculty of Fisheries, Kasetsart University. ISSN 0125-7978.
ต่อมาพิพิธภัณฑ์ได้ปรับปรุงโดยรวมเอาส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องมือประมงและพิพิธภัณฑ์เพื่อการแสดงซึ่งอยู่นอก
เหนือจากพิพิธภัณฑ์สำหรับอ้างอิงเดิมที่เคยดูแลอยู่ จึงทำให้พื้นที่ใช้สอยคับแคบ แต่ใน ปี พ.ศ.2540 นี้ คณะประมง
จะได้พื้นที่สำหรับพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้น คาดว่าสามารถให้บริการได้มากขึ้นแน่นอน

                                                                                                                               Fish


สถานีฝึกนิสิต คณะประมง

สถานีฝึกนิสิตดังกล่าวแล้วบริหารโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนงานวิจัย อยู่ในความ
ดูแลของคณะประมง

                                                                                                                               Fish


จำนวนบัณฑิต

จำนวนบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 ซึ่งเป็นรุ่นแรกมีเพียง 9 คน จากนั้นจำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาจะเพิ่มมากขึ้น เช่นในปีการศึกษา 2534-2535  มี 94 คน   และจวบจนถึงปีนี้จำนวนบัณฑิตประมงตั้งแต่รุ่นแรก (กม.บ.) จนถึง
ปัจจุบัน (วท.บ.) มี 2180 คน เป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรี 1971 คน ปริญญาโท 209 คนFisheries