หน้าแรก / ศิษย์เก่า
กองกิจการนิสิต
 

 
กองกิจการนิสิต เป็นส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2519 เมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 โดยทำหน้าที่สนับสนุน มหาวิทยาลัย ในการผลิตกำลังคนและการพัฒนาบุคคล ตั้งอยู่ที่อาคารกองกิจการนิสิต ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้น อยู่ตรงข้ามกับ สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย
กองกิจการนิสิต มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ กิจกรรมนิสิตในด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และด้านบำเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนการจัดให้มีบริการ และสวัสดิการแก่นิสิตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นิสิตมีความพร้อม ในการศึกษาเล่าเรียน และ เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านวิชาชีพสติปัญญา สัคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ เพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานที่ดีในการนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพได้อย่างเต็มที่ ภายหลังจาก สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
 

หน้าที่ของกองกิจการนิสิต

    1. ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการผลิตกำลังคน กองกิจการนิสิตได้จัดบริการต่าง ๆ เช่น ในด้านสุขภาพอนามัย ในด้านทุนการศึกษา และในด้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อช่วยขจัดปัญหาของนิสิตให้มีความพร้อม ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    2. ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคคล เนื่องจากการศึกษาขั้นอุดมศึกษานั้น มิใช่แต่การเตรียมบุคคลให้ออกไปประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงคุณภาพของบุคคลด้วย กองกิจการนิสิตจึงได้จัดให้มีงานที่ช่วยในการพัฒนานิสิตด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยมหาวิทยาลัยพัฒนานิสิตให้มีความเป็นผู้ใหญ่ ความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ด้านจริยธรรม โดยมุ่งให้นิสิตได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งในด้านความรู้ สติปัญญา ร่างกายและจิตใจ
    3. ช่วยสนับสนุนในด้านการทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยงานกิจกรรมนิสิตกองกิจการนิสิตได้จัดให้นิสิตร่วมกันทำกิจกรรมในด้านทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดให้มีอาจารย์ ข้าราชการ และบุคคลที่มีความรู้ความ สามารถช่วยให้คำแนะนำแก่นิสิตในด้านนี้ด้วย
    4. นอกจากหน้าที่ทั้งสามดังกล่าวข้างต้น กองกิจการนิสิตยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยในด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทางวิชาการและในทางการให้ บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วย
 
โฮมเพจกองกิจการนิสิต
http://www.sa.ku.ac.th/
 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University