หน้าแรก / ศิษย์เก่า
ปริญญาเอก
  รายชื่อหลักสูตรปริญญาเอก

คณะเกษตร (Faculty of Agriculture)

มี 7 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่นา
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

คณะประมง (Faculty of Fisheries)

มี 5 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง
 5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

คณะวนศาสตร์ (Faculty of Forestry)

มี 4 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการป่าไม้
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำ
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชานิเวศวิทยาป่าไม้

คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)

มี 6 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

มี 9 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 2. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 3. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 4. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 5. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 6. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
 7. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 8. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 9. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education)

มี 7 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 4. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
 5. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 6. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 7. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics)

มี 1 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industry)

มี 5 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 5. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ไม่สังกัดคณะ (สหวิทยาการ)

มี 3 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
 2. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
 3. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University