หน้าแรก / ศิษย์เก่า
ปริญญาตรี
 

รายชื่อหลักสูตรปริญญาตรี จำแนกตามวิทยาเขต คณะ (ไม่รวมหลักสูตรนานาชาติและภาคพิเศษ)
วิทยาเขตบางเขน
คณะเกษตร (5 หลักสูตร 5 สาขา)
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร
3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
คณะบริหารธุรกิจ   (5 หลักสูตร 5 สาขา)
1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต
4
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
5
  บัญชีบัณฑิต
คณะประมง   (1 หลักสูตร 5 สาขา)
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิชาการจัดการประมง
    วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง
    วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
    วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาวิชาชีววิทยาประมง
คณะวนศาสตร์   (3 หลักสูตร 6 สาขา)
1   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน
    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
3   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
คณะวิทยาศาสตร์   (12 หลักสูตร 16 สาขา)
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาพันธุศาสตร์
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาชีววิทยา
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาสัตววิทยา
6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
10
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
11
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
12
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์   (13 หลักสูตร 13 สาขา)
1   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
2
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
6
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
8
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
9
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
10
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
11   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
12
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน
13
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   (2 หลักสูตร 2 สาขา)
1
  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2
  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์   (15 หลักสูตร 15 สาขา)
1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
3
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
6
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
8
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว
9
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
10
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
11
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
12
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
13
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแปล
14
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการ
15
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
คณะศึกษาศาสตร์   (8 หลักสูตร 8 สาขา)
1
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
2   ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (5 ปี)
3   ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (5 ปี)
4
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (5 ปี)
5   ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (5 ปี)
6
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (5 ปี)
7
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (5 ปี)
8
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)
คณะเศรษฐศาสตร์   (4 หลักสูตร 4 สาขา)
1
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
คณะสังคมศาสตร์   (7 หลักสูตร 7 สาขา)
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
3
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
5   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
6
  นิติศาสตรบัณฑิต
7   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์   (2 หลักสูตร 2 สาขา)
1
  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (7 หลักสูตร 7 สาขา)
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
4   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
6   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
7  
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์
เทคนิคการสัตวแพทย์   (1 หลักสูตร 1 สาขา)
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแทพย์
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (6 หลักสูตร 6 สาขา)
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะเกษตร กำแพงแสน (5 หลักสูตร 11 สาขา)
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่นา
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช
    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
2   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
3   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
5   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (3 หลักสูตร 3 สาขา)    
1
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
2
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
3   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน (1 หลักสูตร 1 สาขา)
1   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (2 หลักสูตร 2 สาขา)
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
2   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ต่อเนื่อง)
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ (4 หลักสูตร 4 สาขา)
1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
2   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
3
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
4
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (2 หลักสูตร 2 สาขา)
1   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (2 หลักสูตร 2 สาขา)
1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (3 หลักสูตร 3 สาขา)
1   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
2   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
3   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
4   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ**
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (4 หลักสูตร 4 สาขา)
1
  บัญชีบัณฑิต*
2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ*
3
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด*
4   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว***
วิทยาเขตสุพรรณบุรี (2 หลักสูตร 2 สาขา)

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University