หน้าแรก / บุคคลากร
กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
 

 
กองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร พ.ศ. 2541 ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เจ็บป่วย ประสบภัยและบรรเทาความเสียหาย หรือสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกาย อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยและอุบัติภัยประเภทต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่บุคลากรดำรงสถานภาพบุคลากรอยู่ในมหาวิทยาลัย และเพื่อจัดสวัสดิภาพอื่น ๆ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารและดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
บุคลากร หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่มหาวิทยาลัยจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ โดยมีลักษณะการจัดจ้างเป็นรายเดือน ตลอดจนบุคคลที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบอื่น เช่น ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. ศูนย์หนังสือ มก. โครงการพิเศษ และโครงการวิจัย เป็นต้น
 
 
   
กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้  
  1.   เงินที่ได้รับจากเงินรายได้ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อสมทบกองทุน ตามจำนวนบุคลากรในอัตรา 100 บาท ต่อคนต่อปี
  2.   เงินที่หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายสมทบเข้ากองทุนตามจำนวนบุคลากรในสังกัด อัตรา 50 บาท ต่อคนต่อปี
  3.   เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้กองทุน
  4.   ดอกผลของกองทุน
  5.   รายได้อื่น ๆ
 
 
   

ปี ในที่นี้ให้ใช้ปีงบประมาณแผ่นดิน (1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป)

 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดตั้ง “ กองทุนเกษตรศาสตร์สัมพันธ์ ” ขึ้น เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย อันจะเป็นผลไปสู่การพัฒนาประเทศและสังคมโลกสืบไป
 
   
อัตราเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย ดังนี้  

1. สูญเสียชีวิต 30 ,000 บาท
2. สูญเสียมือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือตา 2 ข้าง 20 ,000 บาท
3. สูญเสียมือและเท้า 1 ข้าง หรือมือและตา 1 ข้าง หรือเท้าและตา 1 ข้าง 20 , 000 บาท
4. สูญเสียตา 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง 10 ,000 บาท
5. สูญเสียการรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง 10 ,000 บาท
6. สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและหรือนิ้วชี้ 10 ,000 บาท
7. สูญเสียนิ้วมืออื่น ๆ นิ้วละ 3 ,000 บาท
8. สูญเสียนิ้วหัวแม่เท้า 3 ,000 บาท
9. สูญเสียนิ้วเท้าอื่น ๆ นิ้วละ 2 ,000 บาท
10. ทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร 30 ,000 บาท
11. ทุพพลภาพทั้งหมดชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน 10 ,000 บาท
12. เงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลเมื่อเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน วันละ 200 บาท ไม่เกิน 3 ,000 บาทต่อปี

 

การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุน

 
  1. บุคลากร หรือทายาทของบุคลากร (กรณีบุคลากรเสียชีวิต) จะต้องยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเป็นต้นไป หากพ้นกำหนดเวลา 180 วันดังกล่าว สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือของบุคคลนั้นเป็นอันระงับไป
  2. ขอรับและยื่นแบบคำขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี (หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่)
  3. รับเช็คเงินช่วยเหลือที่ กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เมื่อพ้นกำหนด 20 วัน นับตั้งแต่วันที่เรื่องได้รับอนุมัติ
 
 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University