หน้าแรก / บุคคลากร
การเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร
 

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตรเป็นสวัสดิการที่เป็นขวัญและกำลังใจที่สำคัญในการทำงานของราชการ การเบิกจ่ายนั้นจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากสำหรับผู้ที่นาน ๆ ครั้งจะใช้สิทธิ ทำให้หลงลืมขั้นตอนเรื่องการเบิกเงินเพื่อให้ สะดวกในการเบิกจ่าย จึงขอสรุปขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่รัฐจัดให้และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเพิ่มเติมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี

    1. การใช้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล มก.
    2. การใช้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการประเภทผู้ป่วยนอกหรือสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยใน
    3. การใช้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการประเภทผู้ป่วยใน

การใช้บริการของสถานพยาบาลแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการเป็น 2 กลุ่ม

1. กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ กรอกแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7105 ข้อ 1

(1) กรอกแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7105 ข้อ 2 ให้ครบยกเว้นยอดจำนวนเงิน
(2) กรอกแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7105 ข้อ 3 ให้ครบยกเว้นยอดจำนวนเงิน
(3) กรอกแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7105 ข้อ 4 เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม เพื่อรับรอง ว่าท่านเป็นบุคลากรของหน่วยงาน
(4) เมื่อผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว จึงไปใช้บริการที่สถานพยาบาล ตามวัน เวลา ที่สถานพยาบาลกำหนด
(5) เมื่อไปใช้บริการสถานพยาบาล มก. การเงินของสถานพยาบาลจะคำนวณค่าใช้จ่ายให้ ผู้ไปใช้บริการกรอก จำนวนเงิน ตัวเลขและตัวอักษร ในแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 7105 ในข้อ 2, 3 และ 6 ให้ครบ ขั้นตอนต่อไปสถานพยาบาลจะดำเนินการต่อไปเอง

2. กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรับเงินจากเงินรายได้ของหน่วยงาน

(1) กรอกแบบขอใช้บริการของสถานพยาบาล และรับรองว่าเป็นบุคลากรของหน่วยงาน
(2) เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
(3) เมื่อผู้บังคับบัญชาลงนามแล้วให้ถ่ายสำเนา 1 ชุด นำไปด้วยเมื่อไปใช้บริการที่สถานพยาบาลตามวันเวลาที่สถานพยาบาลกำหนด
(4) เมื่อใช้บริการแล้ว การเงินสถานพยาบาลจะคำนวณค่าใช้จ่ายลงจำนวนเงินไว้ในช่องสำหรับเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล ในสำเนาแบบขอใช้บริการของสถานพยาบาล และคืนสำเนาแนบมาให้หน่วยงาน
(5) ผู้ใช้บริการต้องนำสำเนาแบบขอใช้บริการมาให้การเงินเงินรายได้ เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ เมื่อสถานพยาบาลแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายมายังหน่วยงาน
 

 

หน่วยงานบริการ
 
กองคลัง

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University