หน้าแรก / บุคคลากร
บริการเว็บเพจกลุ่มกิจกรรม
  
บริการพื้นที่โฮมเพจของกลุ่มกิจกรรม และชมรมต่าง ๆ ของนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีบัญชีผู้ใช้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นนทรี มุ่งเน้นให้เว็บเพจเป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมการทำกิจกรรมของนิสิต ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกในชมรมเอง หรือนิสิตภายนอกชมรม ในแต่ละชมรมจะมีพื้นที่เก็บข้อมูลและมี E-mail เฉพาะสำหรับกลุ่มกิจกรรม

 

 

การขอใช้บริการ
 
รายละเอียดการขอใช้บริการ ที่ http://www.nisit.ku.ac.th

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University