หน้าแรก / บุคคลากร
สภาข้าราชการ มก.
 

 
    สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 และดำเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 มีอำนาจ และหน้าที่ในการเสนอ ข้อแนะนำ ให้คำปรึกษา ประสานงานกับอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย รวมตลอดถึงการเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหาร ความสัมพันธ์ของข้าราชการกับนิสิต สถานภาพ บทบาท ตำแหน่ง สิทธิ และสวัสดิการ มาตรฐานทางวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ และดำเนินการในเรื่องที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตรง
 
โฮมเพจสภาข้าราชการ มก.
http://rc.ku.ac.th/

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University