หน้าแรก / บุคคลากร
การประสานงานแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาเขตบางเขน
 

สำนักทะเบียนและประมวลผล
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลคือ หมายเลข 0 2942 0859-1, 0 2942 8293-95 หรือหมายเลขภายในของมหาวิทยาลัย 1365 1369 โทรสาร 0 2942 8020 ระบบโทรศัพท์เป็นระบบตู้ชุมสายอัตโนมัติ ผู้ติดต่อสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภายในสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยกดหมายเลขภายในสำนักฯ 3 หลัก เมื่อได้รับสัญญาณให้กดหมายเลขภายใน หรือรอให้เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ต่อให้ หรือติดต่อหมายเลข 4 ตัวของแต่ละฝ่าย
 
 
1.1 สอบถามรายละเอียดข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์ภายในสำนัก
โทรศัพท์เลข 4 ตัว
ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา
117
1765
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
201
-
รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
204
-
 
1.2 สอบถามเกี่ยวกับตารางเรียน ตารางสอบ การเปิดและปิดรายวิชา ห้องเรียน ห้องสอบ
 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์ภายในสำนัก
โทรศัพท์เลข 4 ตัว
ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ
224
1766
ตารางเรียน ห้องเรียน
220
1767
ตารางสอบ ห้องสอบ
222
-
รายวิชา หลักสูตร
224
-
 
1.3 ติดต่อเรื่องการตรวจข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ การพิมพ์ใบกรอกคะแนน (KU5) การพิมพ์รายชื่อนิสิตแต่ละวิชาในเอกสารการลงทะเบียนเรียน (KU1) ของนิสิต
 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์ภายในสำนัก
โทรศัพท์เลข 4 ตัว
ฝ่ายประมวลผลการศึกษา
218
1767
ติดต่อการตรวจข้อสอบ
218
1767
บัตรลงทะเบียนเรียน ใบกรอกคะแนน
210
1767
 
1.4 ติดต่อเรื่องการรับนิสิตใหม่ทั้งระบบโควตาและสอบผ่านสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและปฎิทินการศึกษา
 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์ภายในสำนัก
โทรศัพท์เลข 4 ตัว
ฝ่ายรับเข้าศึกษา
206
1768
 
1.5 สอบถามข้อมูลการศึกษาของนิสิตทุกประเภท โดยติดต่อกับหน่วยทะเบียนประจำคณะนิสิต ดังนี้
 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์ภายในสำนัก
โทรศัพท์เลข 4 ตัว
เกษตร
124
1763
ประมง
131
1764
สัตวแพทยศาสตร์และสถาบันสมทบวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
131
1764
วนศาสตร์
113
1762
สถาปัตยกรรมศาสตร์
110
1762
วิศวกรรมศาสตร์
111
1762
วิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ
113 , 114
-
วิทยาศาสตร์
130
1763
มนุษยศาสตร์
115
1763
ศึกษาศาสตร์
120
1764
เศรษฐศาสตร์
116
1764
บริหารธุรกิจ
118
1764
สังคมศาสตร์
123
1763
อุตสาหกรรมเกษตร
124
1763
 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University