หน้าแรก / บุคคลากร
คู่มือบุคลากร
 

คู่มือบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดำเนินงานด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวข้องกับกฏ ระเบียบ และมติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบรรจุบุคคล การแต่งตั้ง ปรับวุฒิ เลื่อนระดับ การรับโอน การให้โอน การย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งทางวิชาการ การกำหนดตำแหน่ง การอบรมพัฒนาบุคลากร การลาประเภทต่าง ๆ ตลอดจนสวัสดิการที่ได้รับ

หน่วยงานบริการ

กองการเจ้าหน้าที่ 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University