หน้าแรก / นิสิต
รายชื่อสโมสรนิสิต/ชมรมกิจกรรมด้านต่างๆ
 

รายชื่อสโมสรนิสิต/ชมรมกิจกรรมด้านต่าง ๆ

กิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การทำงาน พัฒนาทางบุคลิกภาพ พัฒนาการด้านภาวะผู้นำ และการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยจึงเปิดโอกาสให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างจากการเรียน รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์ค์กิจกรรม ตามความชอบ ความถนัด และความสนใจ ในรูปขององค์การ สภาผู้แทนนิสิต ชมรม ชุมนุม สโมสรนิสิต ในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านกีฬา ซึ่งในปัจจุบันมีองค์กิจกรรมนิสิตให้นิสิตได้เลือกเข้าร่วมจำนวนมาก โดยจำแนกเป็นองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง และองค์กรกิจกรรมนิสิตในส่วนของคณะ ในส่วนขององค์กรกิจกรรมนิสิตในส่วนกลาง มีดังต่อไปนี้

องค์การบริหาร องค์การนิสิต

ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กรกิจกรรมนิสิตที่ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีองค์กรในสังกัดดังต่อไปนี้

สโมสรนิสิต ประกอบด้วย

 • สโมสรนิสิตคณะเกษตร
 • สโมสรนิสิตคณะประมง
 • สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์
 • สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
 • สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
 • สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
 • สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์
 • สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
 • สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
 • สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สโมสรนิสิตวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

 

ชมรมกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย

 • ชมรมค่ายอาสาพัฒนา
 • ชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ
 • ชมรมพัฒนาชนบท
 • ชมรมมหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน
 • ชมรมเห็ด
 • ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
 • ชมรมชาวตึกชาวหอ
 • ชมรมค่ายสร้างสรรค์เยาวชน
 • ชมรมศิลปะการดำรงชีพ
 • ชมรมโรตาแรคท์
 • ชมรมรักษ์ช้างไทย
 • ชมรมวิทยุสมัครเล่น
 • ชมรมสาธารณสุข
 • ชมรมธารความรู้นนทรี
 • ชมรมคนสร้างป่า

 

ชมรมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย

 • ชมรมดนตรีสากล เค ยู แบนด์
 • ชมรมดนตรีรวมดาวกระจุย
 • ชมรมดนตรีไทย
 • ชมรมดนตรีอคูสติก
 • ชมรมเชียร์และแปรอักษร
 • ชมรมพุทธศาสน์
 • ชมรมนิสิตมุสลิม
 • ชมรมคริสเตียน
 • ชมรมคาทอลิก
 • ชมรมศิลปการถ่ายภาพ
 • ชมรมศิลปการแสดง
 • ชมรมส่งเสริมศิลปการพูด
 • ชมรมวรรณศิลป์
 • ชมรมนาฏศิลป์ไทย
 • ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ
 • ชมรมขับร้องและประสานเสียง เค ยู คอรัส
 • ชมรมนิสิตอีสาน

 

ชมรมกิจกรรมด้านกีฬา ประกอบด้วย

 • ชมรมมวย
 • ชมรมบาสเกตบอล
 • ชมรมวอลเลย์บอล
 • ชมรมเทเบิลเทนนิส
 • ชมรมแบดมินตัน
 • ชมรมเทควันโด
 • ชมรมยูโด-ไอคิโด
 • ชมรมเปตอง
 • ชมรมฟุตบอล
 • ชมรมกีฬาทางน้ำ
 • ชมรมหมากกระดาน
 • ชมรมยิงธนู
 • ชมรมกรีฑา
 • ชมรมเพาะกายและยกน้ำหนัก
 • ชมรมยิมนาสติก
 • ชมรมรักบี้ฟุตบอล
 • ชมรมเทนนิส
 • ชมรมดาบไทย-ต่อสู้ป้องกันตัว
 • ชมรมดาบสากล
 • ชมรมยิงปืน
 • ชมรมฮ็อคกี้
 • ชมรมบริดจ์
 • ชมรมซอฟท์บอล
 • ชมรมคาราเต้โด้
 • ชมรมกอล์ฟ
 • ชมรมครอสเวิรดิ์
 • ชมรมตะกร้อ
 • ชมรมโบว์ลิ่ง

ผังชมรม กำแพงแสน

ผังชมรม ศรีราชา

ผังชมรม สกล

 

 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University