หน้าแรก / นิสิต
สำนักหอสมุด
 

 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหล่งทรัพยากรทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
สำนักหอสมุดประกอบด้วยอาคาร 2 หลังได้แก่
1. อาคารช่วงเกษตรศิลปการ  (อาคารเดิม) เน้นการเป็นห้องสมุดรูปแบบเดิม หรือ Traditional Library ที่ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ซึ่งได้แก่ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  อาคารช่วงเกษตรศิลปะการมีทั้งหมด 3 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 6,700 ตารางเมตร
2. อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  ( อาคารใหม่)  เน้นการบริการในรูปแบบใหม่ เป็นห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-library อย่างสมบูรณ์ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มี
ความทันสมัยทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย มีคุณภาพ ทั้งฐานข้อมูลที่
บอกรับและที่พัฒนาขึ้นเอง บริการมัลติมีเดียหลากหลาย  มีความพร้อมด้ายกายภาพที่สวยงาม กว้างขวาง
สะดวกสบาย บนพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 5 ชั้น จำนวน 14,000 ตารางเมตร

 

ที่ตั้งของสำนักหอสมุด
 สำนักหอสมุดได้จัดบริการต่างๆไว้เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความรู้ ความบันเทิงและความสะดวกสบายมากที่สุด ได้แก่  
1. บริการยืม – คืนทรัพยากร มีทั้งหนังสือ โสตทัศนวัสดุและสื่อมัลติมีเดียต่า งๆ  
2. บริการยืมทรัพยากรต่อด้วยตนเอง
3.  บริการยืมหนังสือด้วยตนเองโดยผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ ( Self check-out station )
4.  บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ที่ไม่สามารถนำหนังสือของสำนักหอสมุดมาคืนในเวลาที่ห้องสมุดเปิดบริการได้คืนหนังสือในช่วงที่ห้องสมุดปิดทำการโดยใส่ลงในตู้  Book Drop
5. บริการสารสนเทศ โดยให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการค้นหาสารสนเทศจากแหล่งความรู้ต่างๆ
6. บริการยืมและถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
7. บริการอินเตอร์เน็ตและพิมพ์งานในระบบอัตโนมัติ  โดยให้บริการคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 164  เครื่องและคอมพิวเตอร์พกพา 50 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีระบบการพิมพ์งานด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติอัตโนมัติ ผู้ใช้ต้องซื้อ pin code ก่อนสั่งพิมพ์งาน
8. บริการโสตทัศนศึกษาในลักษณะความรู้คู่บันเทิง ได้แก่  บริการยืม - คืนโสตทัศนวัสดุ บริการจัดทำวัสดุย่อส่วน  บริการสำเนาไมโครฟิชลงแผ่นกระดาษ  บริการวีดิทัศน์ตามสั่ง   (video on Demand)   บริการห้องฝึกภาษา  ห้องฉายภาพยนตร์  บริการเคเบิลทีวี  และมุมสื่อผสม
9. บริการสืบค้นและแนะนำการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่สำนักหอสมุดจัดหาและพัฒนาขึ้นมากกว่า 40 ฐาน
10. บริการสอนการรู้สารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผู้ใช้บริการสามารถสมัครผ่าน ผ่านโปรแกรมการรู้สารสนเทศ
11. บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา ( Laptop Loan service ) จำนวน 50 เครื่องเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสืบค้นฐานข้อมูล โดยสามารถยืมใช้งาน ภายในสำนักหอสมุด
12. บริการยืมหนังสือตามคำขอ ( Service Delivery ) โดยบริการยืมหนังสือให้อาจารย์และ บุคลากรและจัดส่งไปยังคณะที่สังกัด
13. บริการคลินิกสถิติ   ให้คำปรึกษาทางด้านสถิติ การทำวิทยานิพนธ์และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อประโยชน์ต่อการทำวิจัย การวางแผนเก็บข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การแปลผล และสรุปผล
14. บริการ  Subject Guide เป็นบริการรวบรวมรายการหรือแหล่งสารสนเทศทุกประเภทในแต่ละสาขาวิชา และเชื่อมโยงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการเข้าถึงสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและการวิจัย โดยครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. การขยายเวลาช่วงก่อนสอบกลางภาค 2 สัปดาห์ และปลายภาค   1 เดือน โดยช่วงสอบกลางภาคขยายเวลา ถึง 24.00 น.    ส่วนช่วงสอบปลายภาคนั้น สัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่4 ขยายเวลาถึง 24 .00 น    ส่วนสัปดาห์ที่ 2-3 เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง (กำหนดวันที่แน่นอน ติดตามดูจากประกาศของสำนักหอสมุด)

 

เวลาเปิดบริการ
ช่วงเปิดภาคการศึกษา

จันทร์ – ศุกร์          08.00 - 20.00 น.
เสาร์                     10.00 -19.00 น.
อาทิตย์                  11.00 -19.00 น.
วันหยุดราชการปิดบริการ
 ช่วงเปิดภาคฤดูร้อน
จันทร์ – ศุกร์          08.00 - 18.30 น.
เสาร์                     10.00 -19.00 น.
อาทิตย์และวันหยุดราชการปิดบริการ
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์ – ศุกร์          08.30 - 16.30 น.
เสาร์/อาทิตย์และวันหยุดราชการปิดบริการ

 

 
โฮมเพจสำนักหอสมุด
http://www.lib.ku.ac.th
 
โฮมเพจห้องสมุดเครือข่าย
http://www.lib.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=722&Itemid=152

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University