หน้าแรก / นิสิต
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
 

 
    สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะ มีหน้าที่ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคคล และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างทั่วถึง ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริหาร และงานสารสนเทศ ในขณะนั้นแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 งานได้แก่ งานธุรการ งานวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาโปรแกรม และงานปฏิบัติการ
การบริหารงาน
  • ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป
  • ฝ่ายบริการและฝึกอบรม
  • ฝ่ายสารสนเทศ
  • ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 
โฮมเพจสำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.cpc.ku.ac.th

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University