หน้าแรก / นิสิต
สำนักทะเบียนและประมวลผล
 

 
สำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2535 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2535 โดยกำหนดให้มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการให้บริการแก่คณะต่างๆในการจัดการเรียนการสอนและการประมวลผลของนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่เริ่มรับเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา
การบริหารงาน
  • ฝ่ายบริหารและธุรการ
  • ฝ่ายรับเข้าศึกษา
  • ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา
  • ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ
  • ฝ่ายประมวลผลการศึกษา
 
โฮมเพจสำนักทะเบียนและประมวลผล
http://www.registrar.ku.ac.th/

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University