หน้าแรก / นิสิต
บริการเว็บเพจส่วนบุคคล
 

การให้บริการพื้นที่โฮมเพจบนเครือข่ายนนทรี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ชมรมนิสิต และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ของนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ทางสำนักฯ ได้แบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  1. บริการพื้นที่โฮมเพจหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการให้บริการแก่หน่วยงานที่ไม่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตนเองและหน่วยงาน สามารถตั้งชื่อโดเมนเนมของตนเองได้ โดยที่ชื่อโดเมนเนมจะต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับกฎการตั้งชื่อโดเมนเนมภายในเครือข่ายนนทรี และแต่ละหน่วยงาน จะได้รับพื้นที่เก็บโฮมเพจหน่วยงานละ 500 MB
     
  2. บริการพื้นที่โฮมเพจส่วนบุคคล เป็นการให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยที่แต่ละบุคคลจะได้รับพื้นที่เก็บโฮมเพจคนละ 100 MB และโฮมเพจส่วนบุคคล สามารถเรียกดูโดยพิมพ์ตำแหน่งของโฮมเพจ (URL) เป็น http://pirun.ku.ac.th/~<account>
     
  3. บริการพื้นที่โฮมเพจแก่ชมรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการให้บริการแก่ชมรมนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยที่แต่ละชมรมนิสิตจะได้รับพื้นที่โฮมเพจชมรมละ 200 MB และโฮมเพจของชมรมสามารถเรียกดู โดยพิมพ์ตำแหน่งของโฮมเพจ (URL) เป็น http://<ชื่อชมรม>.nisit.ku.ac.th
     
รายละเอียดการใช้บริการ
 
ผู้ใช้บริการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://web.ku.ac.th

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University