หน้าแรก / นิสิต
บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
 

บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการรหัสบัญชีผู้ใช้ และชื่อ E-mail Address แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งประเภท ดังนี้

 
1. E-mail Address ส่วนบุคคล แบ่งเป็น

1.1 สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง

การขอบัญชีผู้ใช้ ติดต่อด้วยตนเอง โดยยื่นแบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ได้ที่ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ เคาร์นเตอร์บริการ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ หรือว่างเอกสารผ่านทางระบบรับ - ส่งเอกสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การรับบัญชีผู้ใช้ สามารถติดต่อรับด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัว หรือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ได้ที่ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันทำการถัดไป หรือแจ้งความจำนงให้สำนักฯ จัดส่งใบแจ้งบัญชีผู้ใช้ไปยังหน่วยงานที่สังกัดได้ สามารถขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีได้ โดยผู้ขอจะต้องยื่นแบบคำขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ดาวน์โหลดได้จาก http://www.cpc.ku.ac.th/document/acc-form01.doc

 

1.2 สำหรับนิสิต นิสิตใหม่วิทยาเขตบางเขน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะออกบัญชีผู้ใช้ให้สำหรับนิสิตใหม่ทุกคนเมื่อเปิดเรียนใน ภาคการศึกษาแรก โดยสามารถมาขอรับบัญชีผู้ใช้ได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 อาคาร 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันเปิดภาคเรียน
นิสิตใหม่วิทยาเขตกำแพงแสน
สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะออกบัญชีผู้ใช้ให้สำหรับนิสิตใหม่ทุกคนเมื่อเปิดภาคเรียนแรก และจะพิมพ์ใบแจ้งบัญชีผู้ใช้ส่งยังคณะต่าง ๆ เพื่อแจกจ่ายแก่นิสิต นิสิตสามารถขอรับบัญชีผู้ใช้ได้ด้วยตนเองที่คณะที่ตนสังกัดใน 1 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียน
นิสิตใหม่โครงการพิเศษ
โครงการสามารถยื่นแบบฟอร์มแบบคำร้องขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี(แบบกลุ่ม)ได้ที่ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะจัดส่ง ใบแจ้งบัญชีผู้ใช้ให้โครงการแจกจ่ายให้แก่นิสิต สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก http://www.cpc.ku.ac.th/document/acc-form02.doc
นิสิตปัจจุบันที่ไม่ใช่นิสิตใหม่
สำหรับนิสิตที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ สามารถยื่นแบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนิสิตหรือบัตรประชาชน ได้ที่ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก http://www.cpc.ku.ac.th/document/acc-form01.doc

1.3 สำหรับนักเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

การขอรับบัญชีผู้ใช้
ติดต่อด้วยตนเอง โดยยื่นแบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ได้ที่ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ เคาร์นเตอร์บริการ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ หรือว่างเอกสารผ่านทางระบบรับ - ส่งเอกสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก http://www.cpc.ku.ac.th/document/acc-form01.doc
การรับบัญชีผู้ใช้
สามารถรับด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน หรือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน ได้ที่ฝ่าวระบบคอมพิวเตอร์ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันทำการถัดไป หรือสามารถแจ้งความจำนงให้สำนัก ฯ จัดส่งใบแจ้งบัญชีผู้ใช้ไปยังโรงเรียนสาธิต ฯ

 

1.4 สำหรับนักเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การขอรับบัญชีผู้ใช้
นักเรียนส่งแบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารผ่านทางระบบรับ-ส่งเอกสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือทางไปรษณีย์ไปยัง ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก http://www.cpc.ku.ac.th/document/acc-form01.doc
การรับบัญชีผู้ใช้
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จะจัดส่งใบแจ้งบัญชีผู้ใช้ไปยังโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) เพื่อส่งต่อให้แก่นักเรียนต่อไป
 
2. E-mail Address สำหรับหน่วยงาน

ข้อกำหนด
  • หน่วยงานที่สามารถขอชื่อ E-mail Address ของหน่วยงานได้ ต้องเป็นหน่วยงานราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับภาควิชาขึ้นไป หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าระดับภาควิชาและคณะ และได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
  • ชื่อ E-mail Address ของหน่วยงานเป็นชื่อ E-mail Aliases สามารถใช้เป็นชื่อเต็มหรือชื่อย่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน หรือชื่ออื่นที่เหมาะสม มีความยาวเกิน 8 ตัวได้และห้ามมีช่องว่าง
  • เป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกับชื่อที่ได้ลงทะเบียนมาก่อนแล้ว
  • สามารถแทนชื่อ E-mail address ของบุคคลผู้ดูแลใช้งานได้มากกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน
  • บุคคลผู้ดูแลชื่อ E-mail Address ของหน่วยงานจะต้องมีชื่อ E-mail address ส่วนบุคคลอยู่แล้ว และจะได้โควต้าพิเศษ 30 MB
  • เมื่อมีการเปลี่ยนบุคคลผู้ดูแลชื่อ E-mail Address ของหน่วยงาน ให้แจ้งต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์ด้วย เพื่อดำเนินการเปลี่ยนชื่อ E-mail address ให้ถูกต้อง

การขอ E-mail Address ของหน่วยงาน
 

 

ดูเพิ่มเติมได้จาก http://www.cpc.ku.ac.th/email_ku_office.htm

 

รหัสบัญชีผู้ใช้

 

ผู้ที่ขอชื่อ E-mail Address ส่วนบุคคล จะได้รหัสบัญชีผู้ใช้ ( Account หรือ Username) และรหัสผ่าน ( Password) สำหรับนำไปใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายนนทรีทางโมเด็ม การตั้งค่าในโปรแกรมจดหมาย การใช้บริการ WebMail การขอเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นต้น สำหรับหน่วยงานที่ขอชื่อ E-mail Address ของหน่วยงาน จะไม่มีรหัสบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน

 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University