หน้าแรก / ข่าวพิเศษ
รางวัลนักวิจัย ปี 2553
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดี ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2553 ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร  ผลงานเรื่อง กล้วยไม้หวายต้านทานไวรัส 
(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
[อ่านรายละเอียด]

ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม (Outstanding Award)
[อ่านรายละเอียด]


ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาล อาจารย์สายวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับทุน Chair Professor จำนวน 240,000 บาท
[อ่านรายละเอียด]


ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “เคยู โอวาการ์ด” สารเคลือบไข่สดจากสตาร์ชข้าวเจ้า
[อ่านรายละเอียด]


รองศาสตราจารย์ ดร. สงวนศรี เจริญเหรียญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards
[อ่านรายละเอียด]


ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ประจำปี 2553
[อ่านรายละเอียด]


ทีมวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว รับรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น 2553" จากการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องหมายดีเอ็นเอ การค้นพบยีนควบคุมความหอมในข้าว และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติและคุณภาพดียิ่งขึ้น
[อ่านรายละเอียด]


ผศ. ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานการสร้างเครื่อง Smart Doser ซึ่งเป็นเครื่องผสมสารน้ำ (ยา/วิตามินสำหรับเลี้ยงไก่/หมู) และควบคุมการผสมสารละลายด้วยระบบไมโครคอนโทรเลอร์ และการพัฒนาเทคโนโลยีในการควบคุมโรงเรือนเลี้ยงไก่และหมู (ระบบ MIX-SENSE เพื่อการควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่างในการเลี้ยงสัตว์) ได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
[อ่านรายละเอียด]

 ข้อมูลโดย : งานประชาสัมพันธ์ มก. , 21 ตุลาคม 2553


 

  ข่าวล่าสุดในหมวด
 
สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2555
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก.
โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
ความพร้อมและบทบาทของ มก. ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2555
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University