หน้าแรก / ข่าวพิเศษ
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก.
 

กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๔- ๗ กันยายน ๒๕๕๕

วัน - เวลา กิจกรรม
วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.   คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุม ๘ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.   ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

  *  อธิการบดีกล่าวเปิด และแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  *  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนำคณะกรรมการประเมิน

     พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

  *  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงาน

     และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  

  *  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพนำเสนอระบบประกันคุณภาพของ มก.

     และผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   คณะกรรมการฯ ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   คณะกรรมการฯ พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   คณะกรรมการฯ ศึกษาผลการดำเนินงานและหลักฐานประกอบ
  ณ ห้องประชุม ๘   ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.   ตรวจเยี่ยม/สัมภาษณ์คณะวิชา
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   ตรวจเยี่ยม/สัมภาษณ์หน่วยงานสนับสนุน และสัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาเขตต่างๆ
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

  สัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน

  สำนัก และตัวแทนอาจารย์

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.   สัมภาษณ์ตัวแทนนิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุน
๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.   คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมิน
วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

  คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน (ต่อ) และเตรียมนำเสนอรายงาน

  ผลการประเมินฯ โดยวาจา ณ ห้องประชุม ๘ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

  คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในต่อผู้บริหาร

  และบุคลากรมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

  อธิการบดีกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ 

  อธิการบดีและผู้บริหาร ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปิดการประชุม

    กำหนดการถ่ายทอดสดผ่านเว็บ

     1. วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักงานประกันคุณภาพจะมีการดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

    2. วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 08.30-12.00 น. รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

    3. วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น. รายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจาให้กับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 

    สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่   

 

ที่มา : สำนักงานประกันคุณภาพ มก., 20 สิงหาคม 2555


 

  ข่าวล่าสุดในหมวด
 
สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2555
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก.
โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
ความพร้อมและบทบาทของ มก. ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2555
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University