หน้าแรก / ข่าวพิเศษ
โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยชั้นสูงและการผลิตบัณฑิตที่มีภาพ รวมทั้งการสร้างผลงานและผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยครอบคลุมการดำเนินงานในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันต่อประชาชนและสาธารณชนทั่วไป  

     โครงการประกวดภาพถ่ายเป็นโครงการหนึ่งที่จะถ่ายทอดภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่จะสื่อออกมาในรูปของภาพถ่าย และเป็นโครงการที่บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ส่งผลงานภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำภาพถ่ายที่ชนะเลิศในการประกวดมาพิมพ์บัตรอวยพรและสมุดบันทึก ประจำปี 2556 หรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อนำผลงานภาพถ่ายมาจัดพิมพ์เป็นบัตรอวยพร และสมุดบันทึก ประจำปี 2556
  2.  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร นิสิต บุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น

ผลงานและกติกาที่ส่งเข้าประกวด
 1. ภาพถ่ายต้องสื่อถึงหัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ที่บูรพาจารย์ คณาจารย์ นักวิจัย  และบุคลากรรวมทั้งนิสิต ได้สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง 69 ปี เป็นฐานความรู้สำคัญที่สร้างองค์ความรู้ ความก้าวหน้า  ในพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านที่จะสื่อด้วยภาพในการจัดทำบัตรอวยพรและสมุดบันทึก ประจำปี 2556
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายด้วยระบบดิจิทอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล และส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ (ไม่ซ้ำกัน) และอัดภาพสีขนาดไม่ต่ำกว่า 8 x 12 นิ้ว และติดภาพลงบนกระดาษการ์ดแข็งสีดำ โดยด้านหลังกระดาษการ์ดแข็ง เขียน/พิมพ์ชื่อ – นามสกุล  ที่อยู่ สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อม สถานที่ถ่าย วันที่ถ่าย และคำอธิบายใต้ภาพสั้นกระชับและสื่อความหมายกับหัวข้อการประกวด
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ส่งถ่ายภาพด้วยตนเอง และเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดที่ใดมาก่อน
 4. ภาพและไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ส่งภาพประกวดจะได้เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
 5.  ภาพถ่ายสามารถปรับสี และตกแต่งแก้ไขภาพโดยใช้เทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ภาพยังคงความเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติที่ไม่เกินจากความเป็นจริง
 6.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 เงินรางวัล
 1, ชนะเลิศ จะได้รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2, รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 3, รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินสดมูลค่า 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
.4, รางวัลชมชย 7 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


 คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน  
 บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต และบุคคลทั่วไป
 วิธีการส่งและการตัดสินภาพเข้าประกวด
 1.  ส่งภาพพร้อมไฟล์ภาพนามสกุล .jpg มาที่ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 (หากส่งทางไปรษณีย์ถือวันประทับตราเป็นสำคัญและหากเกิดความเสียหายจากการส่งจะไม่รับผิดชอบ) โทรศัพท์ 0-2942-8200 ต่อ 4111 – 6  หรือโทรศัพท์สายตรง  0 – 2942 – 8181 - 3
 2.  คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจัดการประกวด
 3.  ตัดสินผลงาน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2555
 4.  ประกาศผลการตัดสินภาพภายในวันที่ 12 กันยายน 2555 ทางเว็บไซต์ www.ku.ac.th หรือ  pr.ku.ac.th

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์

 


 

  ข่าวล่าสุดในหมวด
 
สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2555
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก.
โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
ความพร้อมและบทบาทของ มก. ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2555
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University