หน้าแรก /ฉุกเฉิน

ติดต่อฉุกเฉิน
 
วิทยาเขตบางเขน
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ภายใน ภายนอก
ศูนย์เกษตรรวมใจ    0-2579-5526  0-2579-5526
    ศูนย์เกษตรรวมใจ ประตูงามวงศ์วาน 1 1597  
    ศูนย์เกษตรรวมใจ ประตูงามวงศ์วาน 2 1260 , 1460  0-2579-5526  0-2579-5526
สถานพยาบาล 1281-2  0-2579-0030  0-2579-0030
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 1574-5 0-2942-8981-4
     
     
วิทยาเขตกำแพงแสน    
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ภายใน ภายนอก
หน่วยรักษาความปลอดภัย 3175-6 , 3191  0-3428-1061  0-3428-1061
สถานพยาบาล 3291  
     
     
วิทยาเขตศรีราชา    
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ภายใน ภายนอก
ฝ่ายอาคาร 2644-8 038-354580-6
หน่วยประสานงาน 2041  0-2942-8878  0-2942-8878
     
 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
แจ้งเหตุฉุกเฉิน (รปภ.ประจำอาคาร) ภายใน  
อาคารเรียนรวม 2564-72  
หน่วยประสานงาน 4011-5 0-2942-8995-6

 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University