ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษาและบรรณสาร
ชลบุรี สายตรง: (038) 351169 ต่อ 202 โทรสาร: -
     
น.ส.จิตต์โสภิณ รัตตเสรี หัวหน้าศูนย์ (รักษาการ) สายตรง (038) 351169 ต่อ 202
Miss Jitsopin Rattaserie อาจารย์ วท.บ.(คหกรรมศาสตร์), ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ;
  ระดับ 4 ม.เกษตรศาสตร์
     
งานห้องสมุด   สายตรง (038) 351169 ต่อ 315,316
     
น.ส.ระวิวรรณ สัมฤทธิ์* หัวหน้างาน ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) ;
Miss Raviwan Sumrit บรรณารักษ์ ส. ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
     
น.ส.กษมา เนตรวิเชียร* พนักงานห้องสมุด ปวส.(คอมพิวเตอร์) ; ร.ร. เทคโนโลยีชลบุรี
Miss Kasama Nachvichen    
     
น.ส.บุญลักษณ์ สีพา* เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ม.6 ; กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร
Miss Boonluk Seepa    
     
งานโสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อ   สายตรง (038) 351169 ต่อ 201,202
     
น.ส.จิตต์โสภิณ รัตตเสรี หัวหน้างาน (รักษาการ) วท.บ.(คหกรรมศาสตร์), ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ;
Miss. Jitsopin Rattaserie อาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์
  ระดับ 4  
     
น.ส.เพ็ญศิริ คงวัฒนกุล* นักประชาสัมพันธ์ นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) ; ม. ธุรกิจบัณฑิต
Miss Pensiri Kongwattanagul    
     
น.ส.นฤมล พยมธน* นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) ;
Miss Narumon Phayomthon   ส.ราชภัฏเพชรบุรี
     
นายสมโภชน์ เจริญลาภ* นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) ; ม.บูรพา
Mr. Sompoch Jaroenlap    

หมายเหตุ :* พนักงาน