English 
     หน้าแรก > นิสิต
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

ข้อควรรู้สำหรับนิสิต
 
> โครงการบัณฑิตยุคใหม่
> ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2548
>
การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
>
ระบบสารสนเทศนิสิต
>
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (โครงการบัณฑิตยุคใหม่)
>
สื่อมัลติมีเดียแนะนำการใช้สารสนเทศของมหาวิทยาลัย และการให้บริการคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2548
>
สารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำ
 
แหล่งความรู้ครบวงจร
 
>
ห้องสมุดที่ทันสมัย
>
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
>
Kasetsart IT Square (KITS)
>
แหล่งฝึกฝนทักษะทางภาษา
>
หอจดหมายเหตุ
>
สถานีวิทยุ มก.
>
การให้บริการด้านอาหาร
>
การบริการรักษาสัตว์ครบวงจร
>
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
>
แหล่งท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย
 

การศึกษาในมหาวิทยาลัย


>
ตารางเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2552 วิทยาเขตบางเขน
>
ตารางสอบภาคต้นปีการศึกษา 2552 วิทยาเขตบางเขน
>
ปฏิทินการศึกษา
>
การลงทะเบียนออนไลน์ และตรวจสอบผลการเรียน
>
ระเบียนประวัตินิสิตใหม่
>
คอร์สออนไลน์
>
แนะแนวการศึกษา
>
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
>
ทุนการศึกษา
>
ตารางเรียน
>
ระเบียบการสอบ
>
ตารางสอบ
>
ลิงค์รายวิชา
>
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552
>
ข่าวการจัดหางานและการศึกษาต่อ
>
สาระเพื่อบัณฑิตสมัครงาน
>
คู่มือการหางานทำ สำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
 
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทำหน้าที่ในการออกกฏ ระเบียบในการดำเนินกิจกรรมนิสิต และตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร องค์การนิสิต เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
>
วิทยาเขตบางเขน
>
วิทยาเขตกำแพงแสน
>
วิทยาเขตศรีราชา
>
โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี
>
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 
 
องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์การกิจกรรมนิสิต ที่ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนิสิตของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
>
วิทยาเขตบางเขน
>
วิทยาเขตกำแพงแสน
>
วิทยาเขตศรีราชา
>
โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี
>
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 
ชมรม/ชุมนุม นิสิต มก.
   
>
ศูนย์ประสานกิจกรรมนิสิต
 
>
เว็บเพจชมรม มก.
 
>
รายชื่อสโมสรนิสิต/ชมรมกิจกรรมด้านต่าง ๆ
 
   
   

บริการของมหาวิทยาลัย

สิ่งอำนวยความสะดวก
 
>
บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
>
เชื่อมใช้เครือข่าย
>
เว็บเมลล์
>
บริการเว็บเพจส่วนบุคคล
>
บริการเว็บเพจกลุ่มกิจกรรม
>
บริการเครือข่ายไร้สาย
>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
>
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านคอมพิวเตอร์
>
ศูนย์บริการมัลติมีเดีย
>
บริการห้องสมุด
>
บริการ Edutainment
>
สถานีวิทยุ มก.
> หอพักนิสิต
> ข้อมูลหอพักเอกชน มก.
> ร้านอาหาร
> ร้านค้า
> โรงอาหารกลาง
> สนามกีฬา
> สระว่ายน้ำจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
> สถานพยาบาล มก.
> ศูนย์หนังสือ มก.
> ที่ทำการไปรษณีย์
> ธนาคาร
> การขอมีบัตรจอดรถในมหาวิทยาลัย
> เส้นทางเดินรถสวัสดิการภายใน มก.
 

หลักสูตรการศึกษา

หน่วยงานบริการนิสิต
 

> ปริญญาตรี
>
ปริญญาโท
>
ปริญญาเอก
>
การศึกษานานาชาติ
>
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (โครงการบัณฑิตยุคใหม่)
>
ระบบสืบค้นข้อมูลหลักสูตร/รายวิชา
>
โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาระดับปริญญาตรี

 

หมายเลขโทรศัพท์

 
>
ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต
0-2579-5535
> กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
0-2940-7148
 
 
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : December 21, 2009