...สกู๊ปภาษาไทย

Santa.gif (4989 bytes)  ของฝากจากอาจารย์present3.gif (34622 bytes)

014.jpg (13753 bytes)
รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

ในโอกาสแห่งความสำเร็จในการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสที่สำคัญในชีวิตของนิสิต ครูขอแสดงความยินดีด้วยกับความสำเร็จในครั้งนี้ นิสิตทุกคนได้รับการอบรมสั่งสอนวิชาการมาก็ได้เห็นแล้วว่าประสบการณ์ในการเรียนรู้ในสถาบันของเราเป็นอย่างไร นับต่อแต่นี้ไป นิสิตคงจะเตรียมตัวเพื่อนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาไปใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับตน ในขณะที่บางคนอาจจะมุ่งศึกษาในชั้นสูงต่อไปอีก

ขออวยพรให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ ทุกคนจงประสบความสำเร็จตามความปรารถนา และขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

012.jpg (13185 bytes)

อาจารย์วิไลศักดิ์ กิ่งคำ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์

อีกไม่นานพวกเราก็จะจบเป็นบัณฑิต ซึ่งหมายถึงเป็นผู้มีความรู้ระดับหนึ่งที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และเป็นคนมีคุณภาพของสังคม การดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งการศึกษาก็เป็นปัจจัยหนึ่ง พวกเราได้ศึกษามาเป็นเวลาเกือบสี่ปีเต็ม ได้ประสบการณ์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างภาคภูมิ

ต่อไปจะเป็นประสบการณ์ในชีวิตจริงๆ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นพวกเราจะต้องคิดหาทางออกโดยอาศัยประสบการณ์จากการศึกษาที่ผ่านมา ความเป็นบัณฑิตจะช่วยให้เรารู้วิธีการดำเนินชัวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ความพยายามและความอดทนในด้านการศึกษาพวกเรามีกันทุกคน ต่อไปก็คือความพยายามในการหางานทำเพื่อการดำรงชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ถ้ามีอุปสรรคให้คิดเสมอว้าความทุกข์เป็นชีวิตจริง ความสุขเป็นสิ่งบังเอิญ

ท้ายที่สุดขอให้ลูกศิษย์ทุกคนประสบแต่สิ่งที่นิสิตคาดหวัง ได้ทำประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมด้วยความรู้ที่ได้รับไปจากสถาบันอย่างสุดความสามารถ

013.jpg (11112 bytes)

อาจารย์สมเกียรติ รักษ์มณี

อาจารย์ระดับ ๗ ภาควิชาภาษาไทย

ในโอกาสที่นิสิตทุกคนกำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ ครูรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของนิสิตทุกคน ความสำเร็จนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่านิสิตทุกคนเป็นคนตั้งใจและใฝ่ใจในการเรียน ความดีดังกล่าวของนิสิตจึงทำให้ครูรู้สึกชื่นชมในความมานะพยายามที่ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา ๔ ปี หลังจากนี้นิสิตบางคนอาจไปศึกษาต่อ บางคนอาจไปประกอบอาชีพ แต่ไม่ว่าใครจะไปทำอะไรก็ตาม ครูขอฝากให้นิสิตได้ระลึกเสมอว่า ตลอดเวลานิสิตต้องอยู่ในสังคม ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น และการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น นิสิตจะต้องรู้จักที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างเหมาะสมแก่กาลอันควร มิใช่คอยแต่ที่จะเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียว เมื่อระลึกได้เช่นนี้จะทำให้ใจของเรามีแต่ความยุติธรรม รู้จักให้ความสำคัญแก่ตนเอง และในขณะเดียวกันก็รู้จักให้ความสำคัญแก่ผู้อื่นเสมอตน นอกจากนี้ความซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเอง ต่อหน้าที่การงาน และต่อสังคม จะเป็นรางวัลเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ในชีวิตแก่นิสิตตลอดไป ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ย่อมได้ผลอันงดงามน่าพึงใจ ภาวะพฤติกรรมดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ใกล้ชิดสามารถสัมผัสและรับรู้ได้โดยง่าย

ท้ายนี้ครูขออัญเชิญพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ บางตอนว่า “ในการทำงานนั้น มีสิ่งสำคัญที่จะต้องทำอยู่ ๒ ประการ คือ “..ต้องติดตามศึกษาวิทยาการที่พัฒนาก้าวหน้าอยู่เสมอ.. อีกประการหนึ่ง ในการปฏิบัติงานนั้น มีสิ่งสำคัญที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมออยู่อย่างหนึ่งคือ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาตลอดจนบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย..” ด้วยเหตุผลที่ครบถ้วนและหนักแน่น และที่สำคัญที่สุดด้วยความคิดจิตใจที่สุจริต ตั้งมั่น เป็นกลาง ไม่ถูกอคติเหนี่ยวนำจึงจะทำให้เข้าใจปัญหาทุกด้านและบุคคลทุกคน

นิสิตจงอย่าลืมว่าจากนี้ต่อไป คนที่จะสอนนิสิตทุกอย่างทุกเรื่องไม่มีแล้วนะ นิสิตจะต้องรู้จักสังเกตสังคมและสิ่งรอบข้างเพื่อสอนตนเองตลอดเวลา

รักเสมอ

thin_bar2.gif (3727 bytes)

กลุ่มบ้านภาษาไทย   ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งจดหมายถึงเรา

กลับไปหน้าแรก บ้านภาษาไทย