...เกี่ยวกับบ้านภาษาไทย

015.jpg (43171 bytes)

 

เนื่องด้วยในปัจจุบัน มีการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย นิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้เรียนในสาขาวิชาภาษาไทยโดยตรงจึงได้จัดตั้งกลุ่มบ้านภาษาไทยขึ้น ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ฝึกหัดให้นิสิตภาควิชาภาษาไทยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
  2. ให้นิสิตทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติและสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้อง
  3. ให้นิสิตได้มีโอกาสรณรงค์ด้านการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องไปสู่งบุคคลอื่น ๆ
  4. ให้นิสิตกลุ่มบ้านภาษาไทยเกิดความมั่นใจว่าสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างผู้รู้
  5. ให้นิสิตกลุ่มบ้านภาษาไทยได้มีส่วนในการอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาไทยให้อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป
  6. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความภาคภูมิใจในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติไทยและควรอนุรักษ์เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชนรุ่นหลังต่อไป

thin_bar2.gif (3727 bytes)

กลุ่มบ้านภาษาไทย   ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งจดหมายถึงเรา

กลับไปหน้าแรก บ้านภาษาไทย