ประกาศ
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ กองกิจการนิสิต

 
 
ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคน ไปรับคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อจักได้รับการเสนอชื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อจบการศึกษา รับคู่มือได้ที่กองกิจการนิสิต (ฟรี) ภายใน 15 มีนาคม 2553

 


 

ขอให้นิสิต รหัส 48-52 ที่ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ แต่ยังไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขอให้นำหลักฐานประกาศ คำสั่งหรือหนังสือรับรองพร้อมสำเนาไปยื่นที่กองกิจการนิสิต เพื่อเทียบโอนกิจกรรม

 • นายก อบก.
 • ประธานสภาผู้แทนนิสิต
 • นายกสโมสรนิสิต
 • ประธานชมรมนิสิต
 • คณะกรรมการบริหารในองค์กรนิสิต
 • ประธานชุมนุมนิสิต
 • ดำเนินกิจกรรมในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย
 • นิสิตดีเด่นด้านความประพฤติ
 • นิสิตดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • นิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 • นิสิตดีเด่นด้านกีฬา
 • การฝึกงาน (ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน)
 • นิสิตที่เรียน รด. ปี 4-5
 

 
ขอให้นิสิตรหัส 48-49 ตรวจสอบและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 เพื่อจะได้เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ตรวจสอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยตนเองที่ http://nisit.kasetsart.org
 

 
นิสิตรหัส 48-49 ที่ยื่นขอจบการศึกษา แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โปรดติดต่อที่ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ กองกิจการนิสิตเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป ภายใน 15 มีนาคม 2553
 

 

นิสิตรหัส 48-52 ที่ร่วมทำกิจกรรมกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย และมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้นำหลักฐานไปเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรม ได้ที่กองกิจการนิสิต เพื่อบันทึกชั่วโมงกิจกรรมใน http://nisit.kasetsart.org

 

 
 
ข้อมูลโดย : กองกิจการนิสิต โทร.02-579-0589 ต่อ 160-1
 
 
จัดทำเว็บเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. , 14 ตุลาคม 2552