จักรยานโครงการวิทยาเขตสีเขียว
(Green Campus)

 
 


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 800 กว่าไร่  เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีนิสิตในทุกระดับปริญญากว่า 20,000 คน บุคลากรกว่า 3,000 คน นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3,000 คน   และบุคลากรของกระทรวงเกษตรฯ 3,000 คน  ดังนั้น การดูแลพื้นที่  การจัดระบบการจราจรและการดูแลรักษาความปลอดภัย จึงต้องดำเนินการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกระทรวงเกษตรฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตระหนักถึงการรณรงค์ส่งเสริม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อน  ดังนั้นจึงได้ริเริ่มดำเนินการ โครงการวิทยาเขตสีเขียว (Green Campus) ขึ้น โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการจราจรภายในวิทยาเขต 3 โครงการดังนี้

 
1. การบริการรถรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
เพื่อเน้นการลดการใช้รถยนต์ของนิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้วางแผนการจราจรภายในวิทยาเขต โดยจัดสร้างอาคารจอดรถริมถนนรอบมหาวิทยาลัยฯ  ทั้ง 4 ด้าน (ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว 2 ด้าน)  เพื่อให้ผู้ที่นำรถยนต์ เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยฯ นำรถเข้าจอดในอาคารจอดรถ   แล้วใช้รถที่มหาวิทยาลัยฯ จัดให้บริการภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าโดยสาร สำหรับรถที่จัดให้บริการนั้นมี 3 ประเภท ได้แก่ รถเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 13 คัน  รถบัสเล็ก ขนาด 20 ที่นั่ง ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV 2 คัน ( จะเพิ่มเป็น 12 คัน ภายในเดือนตุลาคม 2551 ) และรถไฟฟ้าขนาด 8 ที่นั่ง  10 คัน
 
รถรับ-ส่งรถรับ-ส่ง
 
รถรับ-ส่ง
 
2.  การจัดระบบรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ด้วยขนาดพื้นที่ที่กว้างขวางของ มก. บางเขน  ทำให้มีความต้องการของผู้ใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งการที่จะให้ยกเลิกหรือห้ามคงกระทำได้ยาก  เพื่อให้นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอกได้รับการบริการที่ดีและปลอดภัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ดำเนินการจัดระบบรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างในลักษณะเดียวกันกับที่รัฐบาลดำเนินการ  โดยได้จัดอบรมให้กับผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างให้ทราบถึง ความรู้ด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย  การขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่  และการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี (ผู้ขับขี่ - ผู้ใช้บริการ – และมหาวิทยาลัยฯ) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและวางระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
3. การจัดทำโครงการวางผังแม่บทระบบสัญจรสีเขียว
คณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดทำโครงการวางผังแม่บททางภูมิทัศน์ประสานระบบสัญจรสีเขียว สะอาด เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยเป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือการนำรถจักรยานกลับมาใช้ ทั้งนี้จะต้องมีการปรับปรุงเส้นทางเพื่อใช้สำหรับรถจักรยานโดยเฉพาะ  จัดให้มีถนนคนเดิน รวมทั้งจัดบริการรถจักรยานฟรี สำหรับให้นิสิตยืมใช้โดยโครงการนี้จะแบ่งการดำเนินการออกเป็นระยะ ๆ และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2551 เป็นต้นไป และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2551 นี้
 
จักรยาน
 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังมีโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอีก 3 โครงการ ได้แก่

 
1. การนำน้ำมันพืชใช้แล้วจากโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยฯ มาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 
การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อใช้กับรถยนต์นี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  ที่วิทยาเขตกำแพงแสน  โดยวิทยาเขตกำแพงแสนที่ได้นำน้ำมันที่ใช้แล้วจากโรงอาหารภายในวิทยาเขต มาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลใช้กับรถยนต์ที่วิ่งให้บริการภายในวิทยาเขต  สำหรับวิทยาเขตบางเขน ได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งสถานีผลิตน้ำมันไบโอดีเซลขึ้นเช่นกัน  โดยนำน้ำมันที่ใช้แล้วจากโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยจากครัวเรือนของบุคลากรและนิสิต เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล มาใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง  เพื่อลดรายจ่ายค่าน้ำมันดีเซล  ช่วยลดการใช้น้ำมันประกอบอาหารซ้ำ และยังเป็นการจัดการน้ำเสียที่มีไขมันปนเปื้อนสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย
 
2. การจัดโครงการบริหารจัดการขยะมีพิษมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยฯได้ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ที่มีขยะมีพิษ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ โดยการจัดเก็บขยะมีพิษไปกำจัดอย่างถูกวิธี  ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
 

  3. การจัดการขยะรีไซเคิล
  มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ

  • ขยะมูลฝอย  มหาวิทยาลัยฯ จะส่งต่อให้กับสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
  • ขยะพิษ  เช่น สารเคมีที่เหลือจากการเรียนการสอน  การวิจัย  ขยะเหล่านี้มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับบริษัทรีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
  • ขยะกิ่งไม้และเศษวัสดุ  นำไปฝังกลบและทำปุ๋ยหมัก  แล้วนำกลับมาใช้กับต้นไม้ภายใน มก. เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปุ๋ย 
  • ขยะรีไซเคิล  มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากหน่วยงานภายใน มก. โดยรายได้ที่หน่วยงานได้รับจากการขายขยะรีไซเคิล ให้กับมหาวิทยาลัยฯ นั้น  หน่วยงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 

4.  การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากเศษวัสดุเหลือใช้ออกสู่ตลาด
นอกจากการนำขยะมาขายให้เกิดเป็นมูลค่าแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เจ้าของรางวัลสุดยอดนักสิ่งแวดล้อม จากกรุงเทพมหานคร ผู้ซึ่งคิดและพัฒนานำขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก  กล่องนมพาสเจอร์ไรซ์  เศษโลหะ  เศษท่อพีวิซี  เศษไม้เหลือใช้  ฯลฯ  มาพัฒนาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์  โดยการคิดค้นดังกล่าวเป็นกระบวนการผลิต ที่ต้องใช้นวัตกรรมขั้นสูง  และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของขยะ และยังเป็นการลดปริมาณขยะของโลกด้วย

ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมเพื่อมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานและการลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและพลังงาน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นหลัก รวมทั้งได้มีการประสาน การดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

     
 
เฟอร์นิเจอร์
 
     
 

สำหรับการดำเนินการโครงการวิทยาเขตสีเขียวในส่วนของวิทยาเขตอื่น ๆ จะรายงานให้ทราบต่อไป

 
 
ที่มา : อธิการบดี มก.:
 
 
จัดทำเว็บโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ , 14 สิงหาคม 2551