บุคลากร และ นิสิต มก. ต้องเข้าระบบล็อคอินเพื่อยืนยันตัวบุคคล
มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[หากท่านมีปัญหา/ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อด้วยตนเองที่ชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
หรือโทร Helpdesk 02-562-0951-4 ต่อ 2541-3]

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ !! new
 • ผู้ที่มาขอ Account วิทยาเขตบางเขน ใ้ห้มารับด้วยตนเอง ในวันที่ 10 มิถุนายน 2551 สำหรับวิทยาเขตอื่น จะจัดส่งให้ ณ หน่วยงานเอง
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอ Account Nontri ตามประเภทผู้ใช้งานด้านล่างนี้
 • ขยายเวลาวันเริ่มต้นบังคับ login ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่าย ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2551
 
โปสเตอร์เนื่องจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำระบบในการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเครือข่าย และระบบในการยืนยันผู้ใช้งานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยก่อนที่ทุกท่านจะเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นั้นจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลก่อนใช้งาน โดยการกรอกข้อมูลนี้ ท่านจะต้องใช้ Account Nontri หากท่านยังไม่มีขอให้มาติดต่อได้ตนเองที่ ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยระบบนี้จะเริ่มทดสอบใช้งาน ในวันที่ 15-30 พฤษภาคม 2551

(** สามารถใช้ account และ Password เป็น guest ก่อนได้
       ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 **
       ด่วน ++ ขยายเวลาถึง 11 มิถุนายน 2551
++ )


สำนักบริการคอมพิวเตอร์ขอแจ้งกำหนดการดังนี้
 

ข้อกำหนดและคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ประจำตัวและการใช้เครือข่ายสำหรับผู้ใช้งานเครือข่าย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 new

 
ขยายเวลาวันเริ่มต้นบังคับ login ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่าย (ไม่สามารถใช้งาน internet ได้) 11 มิถุนายน 2551
เปิดลงทะเบียน MAC address ใหม่ ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเครื่องใหม่ทุกเครื่อง เนื่องจากจะยกเลิกฐานข้อมูลลงทะเบียนเดิม (เครื่องทุกเครื่องต้องลงทะเบียนใหม่ก่อนใช้งาน) 15 มิถุนายน 2551
วันเริ่มต้นใช้ระบบฐานข้อมูลใหม่และยกเลิกฐานข้อมูลเก่า (เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่ได้ลงทะเบียนเครื่องใหม่ไม่สามารถใช้งานได้) 15 กรกฎาคม 2551
 
ผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ new

ประเภทที่ 1

 • นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีข้อมูลอยู่ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลและบัณฑิตวิทยาลัย
 • บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีข้อมูลอยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

ประเภทที่ 2

 • อาจารย์พิเศษ/ลูกจ้างชั่วคราว หรือบุคลากรอื่นๆ ของหน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่มิได้มีรายชื่ออยู่ในกองการเจ้าหน้าที่ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 • บุคลากรที่เกษียรอายุราชการ (ได้รับการยินยอมจากหน่วยงานให้ใช้งานได้) (ส่งเรื่องขออนุญาตมายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์)
 • บุคลากรของโครงการซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

ประเภทที่ 3

 • ผู้ใช้งานชั่วคราวที่ได้รับบัญชีผู้ใช้จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการสร้างให้ (ให้บุคลากรที่มีสิทธิดำเนินการออกให้)
 • ผู้ใช้งานชั่วคราวที่เข้าการประชุมวิชาการหรืองานสัมมนาที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่งเรื่องขออนุญาตมายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 • ผู้ใช้งานประเภทอื่นๆ ที่ขออนุญาตใช้งานชั่วคราวสามารถยื่นเรื่องของใช้งานที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป (ส่งเรื่องขออนุญาตมายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์)
 

สิทธิการใช้งาน new

 

ประเภทที่

สิทธิการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

1

ได้

ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันลงทะเบียนแต่ไม่เกิน 30 มิ.ย. 2552
แต่สามารถต่ออายุได้ทุกปี

2

ไม่ได้

ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันลงทะเบียนแต่ไม่เกิน 30 มิ.ย. 2552

3

ไม่ได้

ไม่เกิน 7 วัน

 

หมายเหตุ  

 • ผู้ใช้ประเภทที่ 2 หากต้องการใช้บริการระบบสารสนเทศต้องทำเรื่องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดส่งเรื่องมาที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อขอใช้บริการ
 • กรณีงานสัมมนาหรือการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาเกิน 7 วัน ให้ทำการร้องขอต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นกรณีไป
 
link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ตัวอย่างการใช้ิงานที่ไม่อนุญาติใ้้ห้ปฏิบัติ
 

x การใช้เครือข่ายเพื่อกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย
x การเข้าใช้เครือข่ายด้วยบัญชีของผู้อื่นทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี
x การเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นเพื่อคัดลอก แก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติม โดยไม่ได้รับอนุญาต
x การเผยแพร่และ/หรือการเข้าถึงสือลามกอนาจาร
x การใช้ทรัพยากรและเครือข่ายเพื่อเปิดให้บริการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
x การใช้ทรัพยากรและเครือข่ายเพื่อประกอบธุรกิจ
x การนำไอพีแอดเดรสของมหาวิทยาลัยไปขึ้นทะเบียนชื่อโดเมนโดยไม่ได้รับอนุญาต
x การใช้เครือข่ายอื่นใดที่ขัดต่อนโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


!!!! ห้ามใช้ Free E-mail address ในการส่งเอกสารทางราชการ !!!!
 

การฝ่าฝืนระเบียบและการพิจารณาโทษ

 
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะไม่รับผิดชอบต่อผลของการกระทำที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้และ/หรือบัญชีผู้ใช้
 • ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนระเบียบการใช้งานเครือข่ายนนทรีจะถูกพิจารณาระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้
 • สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาโทษแก่ผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนระเบียบ
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (สรุป)
 
มาตรา
เนื้อหา
ระวางโทษ
ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้น มิได้มีไว้สำหรับตน จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้ เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ใด จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๐
ผู้ใดกระทำการด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๑
ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
๑๒

การกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑) ก่อให้เิกิดความเสียหายแก่ประชาชนไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันที หรือในภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่


(๒) เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ถ้ากระทำความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย


จำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

จำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาท ถึงสามแสนบาท

จำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่่สิบปี
๑๓
ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือ มาตรา ๑๑ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นำเ้ข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในความควบคุมของตน ระวางโทษเช่นเดียวกับ ผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๔
๑๖ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ปรากฎ เป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้โดยประการ ที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลี่ยดชัง หรือได้รับความอับอาย จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

อ้างอิงจาก http://www.etcommission.go.th/documents/laws/20070618_CC_Final.pdf
โปรดตรวสอบความถูกต้องจากต้นฉบับ ..

 
ที่มา :  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ , Update : 24 มิถุนายน 2551