มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์
 
 
แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
     
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ มก. ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวนประมาณ 10,800 คน ในวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และเป็นปีแรกที่พระราชทานปริญญาบัตรถึง 4 วัน ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้

 
     
 
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเกษตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [รับชมสารคดีเทิดพระเกียรติ]
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) แด่ H.I.H. Prince Akishino
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) คณะประมง [รับชมวีดิทัศน์เฉลิมเกียรติ] , [อ่านรายละเอียด]
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) [รับชมวีดิทัศน์เฉลิมเกียรติ] , [อ่านรายละเอียด]

นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยฯ ยังได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 8 ราย ดังนี้

 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชสวน) แก่ ศ.สมเพียร เกษมทรัพย์
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การประมง) แก่ ศ.กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาไทย) แก่ นายจำนงค์ ทองประเสริฐ
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤกษศาสตร์) แก่ รศ.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต) แก่ นายสมพงศ์ นครศรี
 • ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการศึกษา) แก่ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย
 • ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ
 • ปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ Professor Dr.Yoshihiro HAYASHI
 
     
     
 
ที่มา: เอกสารประชาสัมพันธ์ มก. ฉบับที่ 88 วันที่ 13 กรกฎาคม 2550
จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. , 23 กรกฎาคม 2550