สรุปการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
         
   
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
28 กันยายน 2541 ที่ประชุมคณบดีให้ความเห็นชอบกำหนดนโยบายและแนวทางในการเตรียมความพร้อมแนวคิดและแนวทาง
ในการเตรียมความพร้อม ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล
ตุลาคม 2541 จัดทำเอกสารโดยกองแผนงานเรื่องแนวนโยบายและแผนการดำเนินงานของ มก. สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำกับ ของรัฐบาล (เล่มสีเขียว) และนำออกเผยแพร่แก่บุคลากรเพื่อประสานความคิดและสร้างความเข้าใจ
พื้นฐานแก่บุคลากร จำนวน 3,000 เล่ม
27 ตุลาคม 2541

จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 โดยสภาข้าราชการ มก. เรื่อง"มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล บริหารอย่างไร
จึงจะไปรอด" โดยเชิญปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมาบรรยาย

7 มกราคม 2542

จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 โดยสภาข้าราชการ มก. เรื่อง " จัดองค์กรอย่างไรให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล"
โดยเชิญอธิการบดี จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาบรรยาย
และแบ่งกลุ่มย่อยสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดในการบริหา งานด้านต่างๆ

17 พฤษภาคม 2542 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเตรียมความพร้อมไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4 - 5 มิถุนายน 2542 มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานจัดเสวนาระดับบริหาร เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานปรับรูปแบบมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล" และได้นำผลการเสวนามาจัดทำเอกสารเรื่องหลักการและ
แนวปฏิบัติของ มก. ในการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ ปี พ.ศ. 2542 (เล่มสีฟ้า) เผยแพร่
แก่บุคลากรเพื่อให้ทราบแผนการดำเนินงาน จำนวน 3,000 เล่ม
15 กรกฎาคม 2542

คณะทำงานฯ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจและรวบรวมความเห็น เริ่มออกจดหมายเปิดผนึกเรื่อง
มก.ในกำกับรัฐฉบับแรก ส่งให้กับบุคลากรทุกคน จนถึงปัจจุบันได้ส่งออกไปแล้วรวม 9 ฉบับ ดังนี้
- ฉบับที่ 1 วันที่ 15 ก.ค. 2542
- ฉบับที่ 2 วันที่ 15 ต.ค. 2542
- ฉบับที่ 3 วันที่ 15 ธ.ค. 2542
- ฉบับที่ 4 วันที่ 15 พ.ค. 2543
- ฉบับที่ 5 วันที่ 15 ก.ค. 2543
- ฉบับที่ 6 วันที่ 15 ก.ย. 2543
- ฉบับที่ 7 วันที่ 15 ธ.ค. 2543
- ฉบับที่ 8 วันที่ 30 มี.ค. 2544
- ฉบับที่ 9 วันที่ 15 พ.ค. 2544

29 กรกฎาคม 2542 มหาวิทยาลัย ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล รวม 9 คณะ
17 สิงหาคม 2542 ประธานและเลขานุการคณะทำงานทุกคณะประชุมร่วมกันเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ตุลาคม 2542 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำเนินโครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร มก.
ในลักษณะของโครงการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และเสนอทางเลือกในการบริหารงานแต่ละด้าน
รวมทั้งการตรวจสอบเสนอด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
11 พฤศจิกายน 2542 จัดตั้งศูนย์ประสานกิจการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปร.มก.)
เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการและคณะทำงาน
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยและ
ประสานงานกับหน่วยงาน ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
13 มกราคม 2543 โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ ร่วมสนทนาสัญจรเกี่ยวกับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ทราบความคิดเห็น
และความเข้าใจของบุคลากร
14 มกราคม 2543 มหาวิทยาลัยโดยกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)
จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการและการวางแผนเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
แก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง
18 มกราคม 2543

โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ ร่วมสนทนาสัญจรที่คณะเศรษฐศาสตร์
และคณะบริหารธุรกิจ

22 มกราคม 2543

มหาวิทยาลัยโดยกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)
จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ
แก่ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง

23 มกราคม 2543 มหาวิทยาลัยโดยศูนย์ ปร.มก. และกองแผนงานจัดสัมมนาระดมสมอง ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนคณะทำงาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานคณะทำงาน และเลขานุการ คณะทำงาน ทุกคณะ
14 กุมภาพันธ์ 2543 โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ ร่วมสนทนาสัญจรที่คณะสัตวแพทยศาสตร์
17 กุมภาพันธ์ 2543 โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ ร่วมสนทนาสัญจรที่คณะสังคมศาสตร์
24 กุมภาพันธ์ 2543 โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ ร่วมสนทนาสัญจรที่คณะอุตสาหกรรม-เกษตร
29 กุมภาพันธ์ 2543

โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ ร่วมสนทนาสัญจรที่คณะวิทยาศาสตร์
และคณะมนุษยศาสตร์

20 - 21 มีนาคม 2543 มหาวิทยาลัยโดยกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง Workshop on Strategic Needs to Transform University
to be Autonomous แก่ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป
22 มีนาคม 2543 โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ ร่วมสนทนาสัญจรที่วิทยาเขตกำแพงแสน
27 มีนาคม 2543 โครงการศึกษาทางเลือกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารฯ ร่วมสนทนาสัญจรที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 เมษายน 2543 มหาวิทยาลัยโดยกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)
จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Strategic Planning: income generation, Fund raising, public
relations and marketing แก่ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป
25 พฤษภาคม 2543

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) ร่วมกับสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการที่ดีในมุมมองของประชาคม มหาวิทยาลัย โดยเสนอผลการวิจัย
เรื่อง รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย เฉพาะในส่วนของการสำรวจความคิดเห็น
จากประชาคมมหาวิทยาลัยของรัฐ

28 พฤษภาคม 2543 มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ ปร.มก. และกองแผนงานจัดสัมมนาระดมสมอง ครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกำกับรัฐ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป

12 มิถุนายน 2543
25 มิถุนายน 2543
18 สิงหาคม 2543

ประธานคณะทำงานทุกคณะประชุมพิจารณาผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดเพื่อกำหนดกรอบแนวทางของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกำกับรัฐ
21 - 22 มิถุนายน 2543 มหาวิทยาลัยโดยกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ครั้งที่ 2 แก่ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าภาควิชาขึ้นไป
9 กันยายน 2543 สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิมพ์เผยแพร่เอกสารผลการศึกษาเรื่องรูปแบบมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐบาลในมุมมองของ สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4,000 ฉบับ

27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2544

ประธานคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานทุกคณะ ประชุมพิจารณาประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับ
การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกำกับของรัฐ เพื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
19 มีนาคม 2544 สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานความก้าวหน้าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
21 มีนาคม 2544 ประชุมประธานคณะทำงานและผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบร่างสาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกำกับรัฐ เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่แก่บุคลากรทุกคน
22 มีนาคม 2544 กองวิเทศสัมพันธ์ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Strategic Planning at Ball State" และ
"Autonomous University and the Government Funding" แก่ผู้บริหารผู้สนใจ

เมษายน - พฤษภาคม 2544

มหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงหลักการของ มก. ในกำกับรัฐ เพื่อเตรียมการประชาพิจารณ์
5 พฤษภาคม 2544

ศูนย์ ปร.มก. เผยแพร่เอกสาร "สาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกำกับรัฐ"
จำนวน 9,500 เล่ม

25 พฤษภาคม 2544

สภาข้าราชการ มก. จัดประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "นโยบายที่บุคลากรต้องรู้เมื่อ มก.
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ"

20 มิถุนายน 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำประชาพิจารณ์ ประกอบด้วย
  1. นายปราโมทย์  ไม้กลัด  ประธานกรรมการ
  2. รองศาสตราจารย์บุญสม  สุวชิรัตน์ กรรมการ
  3. รองศาสตราจารย์ศรีอรุณ  เรศานนท กรรมการ
  4. ศาสตราจารย์พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์  กรรมการ
  5. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค กรรมการ
  6. รองศาสตราจารย์สาโรจน์  แพ่งยัง  กรรมการ
  7. ประธานสภาข้าราชการ กรรมการ
  8. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
  9. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรรมการ

มีนาคม - สิงหาคม 2545

คณะทำงานทุกชุดจัดทำรายละเอียดในการปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิก/เพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนดำเนินการระยะยาว (แผน 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี

14 สิงหาคม 2545 คณะกรรมการฯ จัดทำประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1/2545
21 สิงหาคม 2545 แต่งตั้งคณะทำงานร่าง พ.ร.บ.

10,17,24,28 กันยายน 2545

คณะทำงานร่างพระราชบัญญัติฯ และพิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ. รวม 4 ครั้ง
14 ตุลาคม 2545 นำร่าง พ.ร.บ. ในกำกับของรัฐ ซึ่งผ่านการจัดทำประชาพิจารณ์ เสนอที่ประชุมคณบดี
21 ตุลาคม 2545 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติร่าง พ.ร.บ. ในกำกับของรัฐ ซึ่งผ่านการจัดทำประชาพิจารณ์
28 ตุลาคม 2545 มหาวิทยาลัยเสนอร่าง พ.ร.บ. ให้ทบวงมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
20 ธันวาคม 2545 ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอร่าง พ.ร.บ. ให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
6 มกราคม 2546 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
และสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ พิจารณาความเห็น
19 สิงหาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการ และมีมติให้กำหนดหลักการกลางเพื่อบัญญัติในร่าง พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทุกฉบับ
30 กันยายน 2546 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
26 ธันวาคม 2546 มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.
ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2547

คณะทำงานพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.
มีนาคม 2547 คณะทำงานพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งร่าง พ.ร.บ. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
2547 เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ของสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน - พฤษภาคม 2547 คณะ / สำนัก / สถาบัน ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
มิถุนายน 2547 มหาวิทยาลัยส่งร่าง พ.ร.บ. ให้คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อยืนยัน โดยชี้แจงเหตุผลประกอบเป็นรายมาตรา
มิถุนายน - กันยายน 2547 คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นให้คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณา
5 ตุลาคม 2547 คณะรัฐมนตรีส่งเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ฉบับที่ผ่านการพิจารณาจาก
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
11 ตุลาคม 2547

แจ้งที่ประชุมคณบดีทราบความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 17/2547 (11 ตุลาคม 2547) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แจ้งว่าได้เสนอร่าง พ.ร.บ. มก. ไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว

  คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ขอข้อมูลร่าง พ.ร.บ.
12 พฤศจิกายน 2547 มหาวิทยาลัยไปให้ข้อมูลคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
17 พฤศจิกายน 2547 ผ่านวาระแรกสภาผู้แทนราษฎร และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
24 พฤศจิกายน 2547 ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ 1
30 พฤศจิกายน 2547 ประชุมกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ 2
3 ธันวาคม 2547 ประชุมอนุกรรมาธิการ
13 ธันวาคม 2547

แจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2547 (13 ธันวาคม 2547) หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
รายงานว่าสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ. มก. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547
และรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว

22 ธันวาคม 2547 ประชุมกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ 3 เสร็จการพิจารณาของกรรมาธิการในวาระที่ 1
9 มีนาคม 2548 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และตั้งรัฐบาลใหม่
21 เมษายน 2548

ให้ยืนยัน ร่าง พ.ร.บ.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่าได้นำเรียนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อแจ้งยืนยันร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ..... เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่
19 เมษายน 2548 ต่อไปแล้ว

27 เมษายน 2548 สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการวาระที่ 1 และแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแปรญัตติ

25 พฤษภาคม - 24 สิงหาคม 2548

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรียงมาตรา และประเด็นที่กรรมาธิการมอบหมาย

4 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2548

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแปรญัตติครบทุกมาตรา และมอบเจ้าหน้าที่รัฐสภา
ผู้แทนกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทนมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2
24 กุมภาพันธ์ 2549 ยุบสภาผู้แทนราษฎร มีผลทำให้ร่าง พ.ร.บ. เป็นอันตกไป จะเริ่มได้เมื่อมีสภาผู้แทนราษฎรใหม่
27 พฤศจิกายน 2549 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณาของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
30 พฤศจิกายน 2549 แจ้งยืนยันการเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐไปยังเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4 มกราคม 2550       มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนิสิต ครั้งที่ 1
8 มกราคม 2550 รัฐบาลกำหนดนโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 5 ข้อ
10 มกราคม 2550 มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนิสิต ครั้งที่ 2 ในการเสวนา
เรื่อง “การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” จัดโดยสภาผู้แทนนิสิต
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 กรกฎาคม 2551

มหาวิทยาลัยมีคำสั่งที่ 2718/2551  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศ และข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่

  1. จัดทำร่างประกาศ และข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ในกำกับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไป
  2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการใดๆ อันอยู่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้
12 กันยายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการการจัดทำร่างประกาศ และข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตามคำสั่งมก.ที่ 2718/2551  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551  ในการประชุมครั้งที่ 1/2551  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551  ได้พิจารณาแนวทางในการจัดทำร่างประกาศ และข้อบังคับประกอบร่างพระราชบัญญัติฯ และมีมติให้กำหนดขั้นตอน และแนวทางในการดำเนินการจัดทำร่างประกาศ
6 ตุลาคม 2551 ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 14/2551 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2551 รับทราบแนวทางในการดำเนินการจัดทำร่างประกาศ และข้อบังคับประกอบร่างพระราชบัญญัติฯ และมอบผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมอบผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ประสานกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อประสานข้อมูลและข้อคิดเห็น และขอความร่วมมือจาก ทุกหน่วยงานนำแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน กรณีที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ขอให้รวบรวมเสนอมายังรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
พฤศจิกายน 2551 มหาวิทยาลัยมีหนังสือถึงเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอให้พิจารณาให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลและประสานในการให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยและสถาบันของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันในกำกับของรัฐ ให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ. ทั้งที่ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะไปแล้ว หรือที่อยู่ในระหว่างการเตรียมการในการปรับเปลี่ยนสถานะ
7 ธันวาคม 2551

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รับดำเนินการตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัย ที่เสนอขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูล และประสานการให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

   
         
         
   
 

   
 
ที่มา : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน , February 20, 2009