สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด

KU Learning Center (KU LC) : Gateway to Academic and Research Excellence

การศึกษาหาความรู้สิ่งต่าง ๆ ห้องสมุดเป็นแหล่งที่ค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาห้องสมุดให้เจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Self Learning Center ) เพื่อรองรับการก้าวเป็น e – University ประกอบกับอาคารสำนักหอสมุดหลังปัจจุบันเริ่มคับแคบ ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงได้ผลักดันให้เกิดการก่อสร้าง อาคารการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพื้นที่การให้บริการด้านการใช้ห้องสมุด ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภายในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นห้องสมุดมีชีวิต ให้บริการสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป

ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ท่านสามารถสืบค้น ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Fulltext) ได้มากมาย ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 40,000 เล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต่ำกว่า 7,511,303 บทความ และวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์อีก 3,850 เล่มจากฐานข้อมูลครอบคลุมทุกสาขาไม่ตำกว่า 30 ฐาน นอกจากนั้นท่านยังได้รับสาระและบันเทิงจาก Edutainment Zone จำนวน 68 เครื่อง ห้องสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตประมาณ 80 เครื่อง และห้องดูทีวีแบบสบายสบายๆจำนวน 20 ที่นั่งตลอดจนที่นั่งอ่านหนังสือแบบทันสมัย ตื่นตา ตื่นใจ ศูนย์การเรียนรู้เป็นอาคารเอกเทศ 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 14,000 ตารางเมตร แบ่งตามประโยชน์การใช้สอย ดังนี้

ชั้นใต้ดิน ที่จอดรถ ห้องช่าง

 

 

ชั้นที่ 1 - พื้นที่ส่วนจัดนิทรรศการ ในวันเปิดอาคารใหม่ สำนักหอสมุดได้จัด นิทรรศการเรื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบสี่ปี แสดงผลงานที่เด่นๆของมหาวิทยาลัยในด้านต่างได้แก่ ด้านเทิดพระเกียรติพระราชวงศ์ จดหมายเหตุเกษตรศาสตร์ ด้านห้องสมุดและศูนย์สนเทศทางการเกษตร ด้านการบริหาร ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวิจัยและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

บริการอินเทอร์เน็ต ภายในห้องอินเทอร์เน็ตถูกตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมคอมพิวเตอร์ ประมาณ 80 เครื่อง สำหรับการค้นคว้าหาความรู้ตลอดจนสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆที่สำนักหอสมุดจัดหามาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการที่ช่วยแนะนำผู้ใช้ในการเข้าใช้บริการต่างๆเช่น การค้นหนังสือ การค้นฐานข้อมูล เป็นต้น

บริการช่วยการสืบค้นข้อมูล ( Searching Supporter ) บริการที่เน้นช่วยเหลือผู้ใช้สืบค้นข้อมูลในเชิงลึกจากฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

บริการยืม - คืน บริการ ให้ยืมทรัพยากรห้องสมุด จองหนังสือ สมัครสมาชิกและให้บริการเครื่องยืมคืนด้วยตนเอง

บริเวณอ่านหนังสือพิมพ์และวารสารบันเทิง มุมสำหรับดูทีวี และ ที่นั่งอ่านแบสบายสบาย เพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย อยากเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

สำหรับชั้น 1 นี้ได้ออกแบบให้มีสีสันเป็นรูปของใบไม้ เพื่อดูสบายตาและผ่อนคลาย

 

ชั้นที่ 2 พื้นที่ส่วน Edutainment Zone คือเป็นพื้นที่รวมและผสมผสานระหว่างการศึกษาหาความรู้ ( Education ) กับความบันเทิง ( Entertainment ) เข้าด้วยกันประกอบด้วยบริการสื่อมัลติมีเดีย ห้องชมภาพยนตร์ เคเบิลเทวี VDO CD On Demand ห้องฝึกภาษา ห้องอบรมการใช้สารสนเทศ ห้องประชุม และมุมเครื่องดื่ม สำหรับชั้น 2 ได้ออกแบบให้มีสีสันเป็นรูปของดอกไม้ ( สีชมพู ) เพื่อดูสดชื่นมีชีวิตชีวา

ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (AGKC) ศูนย์สารสนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (TNAC) ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) ห้องศึกษาเดี่ยว และห้องศึกษากลุ่ม มุมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และพื้นที่สำนักงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายสารสนเทศ สำหรับชั้น 3 ได้ออกแบบให้มีสีสันเป็นรูปของผักและผลไม้ เพื่อให้เข้ากับแนวคิดด้านการเกษตร

ชั้นที่ 4 ประกอบด้วยพื้นที่นั่งอ่าน ห้องภูมิปัญญา มก . ส่วนสำนักงานฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และสำนักงานเลขานุการ นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยห้องประกันคุณภาพ ห้องประชุม 3 ห้องอาหารของเจ้าหน้าที่ และหอจดหมายเหตุ มก . สำหรับชั้น 4 ได้ออกแบบให้มีสีสันซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของสำนักหอสมุด คือ สีส้ม

ชั้นที่ 5 ที่ตั้งศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี่ ห้องประชุมใหญ่ และห้องทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริเวณรอบๆ อาคาร ได้จัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพืชทั้งหมดประมาณ 270 ชนิด

 

(ร่าง) กำหนดการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด
 
เวลา ๑๔.๔๕ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
     พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๕.๐๐ น. - เสด็จพระราชดำเนินถึงพลับพลาพิธี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
        (วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
  - นากยกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
  - เสด็จฯ เข้าสู่พลับพลาพิธี
  - นายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึก
  - ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ทูลเกล้าฯ ถวาย อรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย
  - รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบบังคมทูลรายงาน
     การก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอพระราชทานเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก
  - พระราชทานของที่ระลึก
  - เสด็จฯ ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          (วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
  - เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ
  - เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
          (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
  - เสด็จพระราชดำเนินกลับ
   
การแต่งกาย - เครื่องแบบชุดปกติขาว
 

   
ข้อมูลโดย : งานประชาสัมพันธ์ มก.
จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ , 16 พฤษภาคม 2549