midas.ku.ac.th/reports

ระบบบูรณาการข้อมูล

ระบบบูรณาการข้อมูล (KU Integrated Data) มีวัตถุประสงค์สำหรับจัดเก็บข้อมูลเชิงบูรณาการ 4 ด้านคือ การบริหารการเงิน การบริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานวิจัย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้พร้อม ๆ กันผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้สะดวกในการดูแลระบบและควบคุมคุณภาพข้อมูล อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในการผลิตสารสนเทศเพื่อการบริหารอย่างมีคุณภาพ ลดภาระการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน ทั้งนี้ระบบบูรณาการข้อมูลสามารถเข้าใช้งานได้ที่ midas.ku.ac.th/reports [M-Management I-Information D-Data A-Access S-Services]

mis-eis.ku.ac.th

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS/EIS) เป็นระบบที่ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลบูรณาการ เพื่อผลิตสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร รูปแบบ dashboard ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น อีกทั้งผู้บริหารยังสามารถติดตามสถานะข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดนโยบาย และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบสนับสนุนงานให้บริการสารสนเทศ

แจ้งปัญหาการใช้ระบบได้ที่ itsupport.ku.ac.th