ศาสตราจารย์ ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2540
สาขามนุษยศาสตร์
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
................................................................................................................................................


ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2491 ที่กรุงเทพฯ สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาวรรณคดีไทย ในปี พ.ศ. 2513 และ 2515 ตามลำดับ และในปีการศึกษา 2524 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในฐานะเป็นบัณฑิตอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวรรณคดีไทยคนแรกของจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
เข้ารับราชการที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ได้อุทิศตนให้แก่การเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถตลอดมา สามารถผลิต เสริมสร้างบัณฑิตที่มีใจรักในด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านวรรณคดีและภาษาไทยเป็นจำนวนมาก

ผลงานวิจัยโดยสรุป

จากการที่อุทิศตนให้แก่การค้นคว้าต้นฉบับตัวเขียนวรรณกรรมไทย ที่ส่วนภาษาโบราณ หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งรวมสรรพวิชาทุกประเภท อันเป็นมรดกที่ตกทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ได้ค้นพบต้นฉบับตัวเขียนของวรรณกรรมไทยเป็นจำนวนมากในวงการศึกษาวรรณกรรมไทย ซึ่งไม่เคยได้รับการกล่าวถึงหรือนำมาศึกษาเลย ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของเอกสารเหล่านี้ อันจะเป็นการขยายขอบเขตความรู้ในเรื่องไทยศึกษาให้กว้างไกล รอบคอบ รัดกุมและถูกต้องที่สุด จึงได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการศึกษาค้นคว้า ในฐานะที่เป็นเอกสารขั้นปฐมภูมิ (primary source) ประกอบการเขียนงานวิจัยทุกบทความ และทุกเรื่อง
ทั้งนี้ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านศึกษาวรรณคดี โดยเฉพาะทฤษฎีข้อมูลและผลสรุปที่ต่างจากเดิม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการศึกษาวรรณคดีไทย นอกจากนี้ก็เป็นการนำทางให้นักวิจัยรุ่นหลัง ได้ตระหนักถึงการใช้เอกสารชั้นปฐมภูมิอันก่อให้เกิดความถูกต้องที่สุด
ด้วยการที่ตระหนักดีว่า การศึกษาวรรณคดีที่จะให้ได้ผลดีนั้นจำเป็นต้องมีลักษณะที่เรียกว่า สหวิทยาการ จึงได้พยายามใช้ศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เข้ามาใช้ในการศึกษาวรรณคดี ยังผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการในสาขานั้นด้วย


ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

งานวิจัย

1. เทพยกวีที่ถูกลืม. สำนักพิมพ์เมืองโบราณ 2536
2. โคลงโลกนิติ : การศึกษาที่มา. สำนักพิมพ์แม่คำผาง 2537
3. "ไตรภูมิพระร่วง" สำนักพิมพ์แม่คำผาง 2538
4. ปัญญาชาดก : ประวัติและความสำคัญที่มีต่อวรรณกรรมร้อยกรองของไทย. สำนักพิมพ์ แม่คำผาง 2538
5. การฟื้นฟูอักษรศาสตร์ในรัชกาลพระยาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. สำนักพิมพ์แม่คำผาง 2539
6. ศิลาจำหลักเรื่องรามเกียรติ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม. มูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้า ยอดฟ้าในพระบรมราชูปถัมภ์ 2539
7. นารายณ์ 20 ปาง : ความสำคัญที่มีต่อคนไทย. สำนักพิมพ์แม่คำผาง 2540

บทความวิชาการ

1. ไตรภูมิพระร่วง. ความยอกย้อนของอดีต 2537 (พิพิธนิพนธ์เชิดชูเกียรติพลตรี ม.ร.ว.ศุภวัฒย์ เกษมศรี)
2. คำหลวงเรื่องที่ 5, กตัญชลี. (ที่ระลึกในงานเกษียณอายุ ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา)
3. มหาชาติคำหลวง : การศึกษาเชิงประวัติ. (การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการเทศน์ มหาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ : พินิจภาษา พิจารณาวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21-22 ตุลาคม 2539)