พรรณปลาชนิดใหม่ที่ค้นพบโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
New Fishes Species Discovered by KU Scientists
................................................................................................................................................
สมหมาย เจนกิจการ
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คณะประมงจัดได้ว่ามีความเป็นเอกใน
ด้านอนุกรมวิธานของปลา ในระดับต้น ๆ ของประเทศไทย บัณฑิต
ของคณะที่ทำงานด้านอนุกรมวิธานของปลาจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ อีก
ทั้งคณาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาก็เป็นผู้มีชื่อเสียงเป้นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางเช่นกัน
      คณาจารย์ของคณะประมงที่ทำงานทุ่มเทและมีผลงานวิจัยซึ่งตี
พิมพ์ในระดับนานาชาตินั้น ได้แก่ ศาสตราจารย์สุภาพ มงคลประสิทธิ์
ศาสตราจารย์สืบสิน สนธิรัตน และดร. ประจิตร วงศ์รัตน์

     ศาสตราจารย์สุภาพ มงคลประสิทธิ์ ปัจจุบันได้เกษียณอายุ
ราชการลงแล้ว ผลงานการค้นพบพรรณปลาซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
ได้แก่

  • ปลากระเบนยักษ์ เจ้าพระยา (Himantura chophrya Monkolprasit &Robert, 1990)  • ปลาแป้นหมู (Secutor indicus Monkolprasit, 1973)

     ศาสตราจารย์สืบสิน สนธิรัตน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปลาน้ำจืด
ปลาที่ค้นพบได้แก่

  • ปลาตะโกก (Cyclocheilichthys furcatus Sontirat 1985)


 
  • ปลาไส้ตัน (Cyclocheilichthys lagleri Sontirat, 1985)
  • ปลารากกล้วยจุดใหญ่ (Acanthopsis thiemedhi Sontira, 1997)
  • ปักเป้าขน (Monotrete baileyi (Sontirat, 195))


  • ปักเป้าสุวัตถิ (Monotrete suvatti (Sontirat & Soonthornsatit))

      อ. ดร. ประจิตร วงศ์รัตน์ เป็ฯผู้เชี่ยวชาญกลุ่มปลาบู่ ได้เป็น
ประธ่นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตปริญญาโทและค้นพบปลาหลาย
ชนิด ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในสารสารทาง
วิชาการ

  • ปลาตะเพียนสนธิรัตน์ (Puntius sontirati )
  • ปลานาง (Micronema sp.)
  • ปลาตะเพียนแคระ (Puntius sp.)

       จะเห็นได้ว่าคณาจารย์ของคณะประมง เป็นผู้มีความสามารถและ
ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ นับเป็นชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง