Untitled Document
ɵʵҴͧ
ྪù蹷 4
蹷 5
蹷 6
蹷 7
蹷 8
蹷 9
蹷 10
蹷 11
蹷 12
蹷 13
蹷 14
蹷 15
蹷 16
蹷 17
蹷 18
蹷 19

เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง

 
 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของประเทศที่มีพัฒนาการมากว่า 6 ทศวรรษ ได้สั่งสมและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายสาขา นิสิตเก่าหลายท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ ตลอดจนวงการวิชาการระดับนานาชาตินำชื่อเสียงและเกียรติคุณสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จ นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าผู้ประสบความสำเร็จ โดยยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามของนิสิตและบุคคลในสังคมไทยสืบไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน [คลิกดูรายละเอียดแต่ละรุ่นได้ที่เมนูด้านซ้าย]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ที่มา : อธิการบดี มก. , 5 กรกฎาคม 2553