ชื่อไทย
ซิวใบไผ่, จุกกี
ชื่อสามัญ
BLUE DANIO
ชื่อวิทยาศาสตร์
Danio regina
ถิ่นอาศัย
อยู่ตามลำธาร ลำห้วย บริเวณที่ใกล้น้ำตก ในภาคใต้มีอยู่ชุกชุมที่จังหวัดตรัง และพัทลุง ชาวบ้านเรียกว่าปลาจุกกี ส่วนที่เกาะสมุยมีชื่อว่าซิวใบไผ่ ทางภาคเหนือก็มีอยู่ชุกชุมตามแหล่งน้ำตก โดยทั่วไป
อาหาร
กินลูกน้ำ ตัวอ่อนและแมลงน้ำขนาดเล็ก
ขนาด
ความยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร
ประโยชน์
เป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลาย

ที่มา : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดเตรียมโดย : ประวิทย์ สุรนีรนาถ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์