ปลาน้ำจืดของประเทศไทยจัดเตรียมโดย

ประวิทย์ สุรนีรนาถ

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์