English 
     หน้าแรก > หน่วยงาน > ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา มก.
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

 

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(Kasetsart university Food Innovation Research and Services in Thailand)

 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

 
  ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (KU-FIRST) จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการให้บริการด้านนวัตกรรม และการสร้างองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ รวมทั้งการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และเป็น technical arm แก่ภาครัฐและเอกชน KU-FIRST ดำเนินการโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารองค์ความรู้จาก KU Food เป็น KU-FIRST ในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านอาหารให้เกิดเป็น cluster for food value chain from farm to table อย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
 •   บูรณาการงานวิจัยและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมอาหารและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง
 •   บ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
 •   เป็นแหล่งความรู้และบริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 •   สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 •   สร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
 

บริการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

 •   บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางด้านเคมี
 •   บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางด้านกายภาพ
 •   บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา
 •   บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
 •   บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อจัดทำฉลากโภชนาการ
 •   บริการทดสอบการกระจายความร้อนในหม้อฆ่าเชื้อ
 •   บริการทดสอบทางชีวภาพด้านโภชนาการและพิษวิทยาอาหาร
 •   บริการกำหนดกระบวนการให้ความร้อนในการฆ่าเชื้อ

บริการสารสนเทศทางอาหาร

 •   การสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ
 •   การทำแผนที่สิทธิบัตรเพื่อหาแนวโน้มของเทคโนโลยี
 •   การหาช่องว่างของเทคโนโลยี
 •   การใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

บริการทดสอบตลาดและทดสอบทางประสาทสัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

บริการอบรมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหาร

 •   การฝึกอบรมภายนอกสถานที่ โดยจัดหลักสูตรตามความต้องการของผู้ประกอบการ
 •   การฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยหลักสูตรประจำ
  •   HACCP
  •   เทคนิคกาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  •   การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
  •   บรรจุภัณฑ์เพื่อถนอมอาหาร
 •   การฝึกอบรมปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่

บริการวิจัยและที่ปรึกษา

 •   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 •   การพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการแปรรูป
 •   การจัดการเทคโนโลยีการผลิตอาหารระดับอุตสาหกรรม
 •   การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบการผลิต
 •   การปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพ
 •   การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์

งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตอาหาร

 •   งานพัฒนาเครื่องจักรกลผลิตอาหาร เช่น เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งใช้ไฟฟ้า เครื่องย่างและขึ้นรูปขนมลูกเต๋า เครื่องทอดและสลัดน้ำมันภายใต้สภาวะสุญญากาศ เป็นต้น
 •   งานพัฒนาเครื่องมือตรวตสอบคุณภาพอาหาร เช่น เครื่องมือวัดและทดสอบบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือวัดและทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุการเกษตรและอาหาร เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมบรรจุกล่องแบบไม่ทำลาย โปรแกรมทำนายค่า F o สำหรับการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท เป็นต้น
 • งานพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิต เช่น กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป กรรมวิธีการผลิตข้าวเคลือบที่มีกลิ่นหอมเพิ่มคุณค่าทางอาหาร และทนต่อการเสื่อมสภาพ กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีบแห้งกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว กรรมวิธีการผลิตมะนาวผง กะทิเทียม และกระบวนการผลิตกะทิเทียม เป็นต้น
 • งานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น บรรจุภัณฑ์ฉลาด ผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุกเร็ว ผลิตภัณฑ์อาหารอัดพอง ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องและภาชนะบรรจุอ่อนตัว เป็นต้น

ลูกค้าของเรา

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันอาหาร ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา The National Food Processing Association (NFPA) Thailand บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทบริสตอน-ไมเยอร์ สควิปป์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทกุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด บริษัทเขาใหญ่ไวเนอรี่ จำกัด เป็นต้น
 

กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง

การศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังผลให้เราสามารถนำองค์ความรู้พื้นฐานมาใช้ในการประยุกต์ พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างไม่หยุดยั้ง ความชำนาญของกลุ่มวิจัยเฉพาะทางของหน่วยงานในศูนย์ KU-FIRST ได้แก่
 •   Food Safety
 •   Rice and Starches
 •   Fishery Products
 •   Health and Functional Foods
 •   Sensory Evaluation and Consumer Research
 •   Packging for Food and Agricultural Products
 •   Probiotics and Prebiotics
 •   Freshness Preservation of Food Products
 •   Food and Biomaterial Innovation Flavor Chemistry and Applications
 •   Process Modeling and Simulation
 •   School of Wine . Beer and Distilled Beverages
 •   Product Innovation and Technology management
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-BIC) มีพันธกิจในการเสริมสร้างสมรรถนะในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่ โดยให้การสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจทางด้านเทคนิคและการจัดการ เพื่อให้มีการจัดตั้งและการดำเนินธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถคงอยู่ภายใต้สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน โดย KU-BIC จะให้บริการบ่มเพาะธุรกิจในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษาทางวิชาการด้านเทคนิค การบริหารจัดการ การตลาด บัญชี และกฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทักษะในการจัดทำแผนธุรกิจและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ KU-BIC ยังเป็นกลไกในการเชื่อมโยงผลการวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับภาคธุรกิจเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ KU-BIC ยังให้บริการเสริมอื่น ๆ สำหรับธุรกิจจัดตั้งที่สนใจจะ start-up ภายหลังการจัดทำแผนธุรกิจ เช่น start-up fund บริการตรวจวิเคราะห์ บริการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบตลาด เพื่อให้ธุรกิจที่ได้รับการบ่มเพาะโดย KU-BIC สามารถ spin-off เป็นบริษัทที่เข้มแข็งต่อไป
 
ผู้สนใจขอรับบริการจากศูนย์ KU-FIRST ได้ที่ ชั้น 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร.  02-942-8629-35 ต่อ 1307 หรือทางอีเมล์ kufirst@ku.ac.th
 
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : September 1, 2015