English 
     หน้าแรก > หน่วยงาน > กองการเจ้าหน้าที่
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

กองการเจ้าหน้าที่
 
กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้รับการแบ่งส่วนราชการให้มีฐานะเป็นกอง ตามประกาศสำนักรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นงานต่างๆ รวม 4 งาน คือ 1. งานบริหารงานบุคคล 2. งานวินัยและนิติการ 3. งานทะเบียนประวัติ 4. งานฝึกอบรม (ปัจจุบันคืองานพัฒนาและฝึกอบรม ) ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ก.ม. ได้อนุมัติแบ่งส่วนราชการในกองการเจ้าหน้าที่ เพิ่มขึ้นอีก 2 งาน คืองานธุรการ และงานสวัสดิการ
กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งรวมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น การดำเนินการทางวินัยและนิติการ การจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้าง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การลาออกจากราชการ การขอบำเหน็ดบำนาญ การจัดสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งการให้คำแนะนำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 
 

ที่ตั้งของหน่วยงาน

    กองการเจ้าหน้าที่ อยู่ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
 
โฮมเพจกองการเจ้าหน้าที่
http://www.person.ku.ac.th/
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 25, 2009